Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

TRƯỜNG

HỌC

HỌC

SINH

THÂN
THIỆN

Môn: Toán
Lớp 4

Người thực hiện: Lương Xuân Việt

TÍCH
CỰCTuần: 27
Tiết :

Toán

Câu hỏi: Hình thoi có những đặc điểm gì?
- Hình thoi là hình có 2 cặp cạnh đối diện
song song và bằng nhau.
- Hai đường chéo của hình thoi cắt nhau
tại trung điểm của mỗi đường.


Tuần: 27
Tiết : 134

Toán Diện tích hình thoi

1.Ví dụ: Cho hình thoi ABCD có AC= m, BD = n
B

SABCD = ?

n

A

C

O

D
m


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134


Ghép hình

A

o
D
m

C

A

B

o
Dn

M

NB

C


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134
B

A

o

M
C

n

A

D
m

B

n
2

o

N
C

m

Dựa vào hình vẽ hãy so sánh:
1. Chiều
2.
3.
Diện tích
dàihình
rộng
của
củahình
chữ
hình
nhật
chữ
chữnhật
MNCA
nhậtvàvàđường
vàđường
diệnchéo
tích
chéoAC
hình
BDcủa
thoi
củahình
hình
ABCD
thoi.
thoi.
.
1đường
- Chiều
- Diện
dài
tích
của
hình
hình
chữ
chữ
nhật
nhật
MNCA
bằngbằng
diện
chéo
tích
AC
hình
của
thoi
hình
ABCD.
thoi.
- Chiều
rộng
của
hình
chữ
nhật
bằng
đường
chéo
BD
của
hình
thoi.
2


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134

Em
tích =hình
Vậyhãy
diệnnêu
tíchcách
hìnhtính
thoidiện
ABCD
? chữ nhật MNCA?
B

A

o
D
m

m n
SABCD = ?
2

M
C

n

A

B

n
2

o
m

N
C

n m n
SMNCA = ?m =
2
2


Tuần: 27
Tiết : 134

Toán Diện tích hình thoi
B

m n
SABCD =
2

A

o

C

n

D
m

* Trong hình thoi ABCD độ dài m và n là gì?

- Trong hình thoi ABCD, m và n là độ dài
hai đường chéo.
* Muốn tính diện tích hình thoi ta làm như thế nào?
- Muốn tính diện tích hình thoi, ta tính tích độ dài
hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134

2. Quy tắc:
- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường
chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
m n
3. Công thức: S =
2

(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của 2
đường chéo).


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134

4. Luyện tập.
Bài1: Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm, BD = 4cm

b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7cm, NQ = 4cm

B
N

A

C

M

P

Q
D


Tuần: 27
Tiết : 134

Toán Diện tích hình thoi

4. Luyện tập.

B

Bài1: Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm, BD = 4cm

Bài giải:
Diện tích hình thoi ABCD là:
34 12
= 6 (cm2)
=
2
2
Đáp số: 6 cm2

A

C

D


Tuần: 27
Tiết : 134

Toán Diện tích hình thoi

4. Luyện tập.

N

Bài1: Tính diện tích của:
b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7cm, NQ = 4cm

M

Bài giải:
Diện tích hình thoi MNPQ là:
7 4
= 14 (cm2)
2
Đáp số: 14 cm2

P

Q


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134

4. Luyện tập.
Bài 2: Tính diện tích hình thoi biết:

a. Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm
b. Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm.
Bài giải
Bài giải
a)
b)
Đổi 4m = 40dm
Diện tích hình thoi là:
Diện tích hình thoi là:
520 100

2

=

2

= 50 (dm2)

Đáp số: 50dm2

40 15 600
= 300 (dm2)
=
2
2

Đáp số: 300dm2


Toán Diện tích hình thoi

Tuần: 27
Tiết : 134

4. Luyện tập.
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:
B
2cm

A

M

N
2cm

C
D

Q

5cm

5cm

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
S
b) Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật. Đ
2

P


Tuần: 27
Tiết : 134

Toán Diện tích hình thoi

* Củng cố - dặn dò
* Muốn tính diện tích hình thoi ta làm thế nào?
- Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
* Nêu công thức tính diện tích hình thoi?

m n
S=
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×