Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

TOÁN LỚP 4:DIÊN TÍCH
HÌNH THOI.


A- KIỂM TRA BÀI CŨ
• B Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật .

Công thứctính diện tích hình chữ nhật là :
S=(a+b)x 2
Dựa vào công thức này em hãy phát biểu quy
tắc :Muốn tính diện tích hình chữ nhật em
làm thế nào ?


B-Bài mới
Diên tích hình thoi
• Em hãy nêu đặc điểm
của một hình thoi

Cô có một hình thoi như sau
Cho hình thoi ABCD

B
có AC= m, BD = n

A

O

C

m

n

2

2
D

Vậy ai tính được
OA=OC=? ;OB
=OD =?


Nhìn vào hai hình dưới đây em có nhận xét gì về diện
tích hai hình?

Diện tích hai hình bằng nhau

B

B

M

N

O

A


C

A

O

C

D

S ABCD= SAMNC
Bằng trí thông minh hãy nêu cho các bạn biết vì
sao hai hình có diện tích bằng nhau


Diện tích hai hình bằng nhau .Vậy dựa vào hình
chữ nhật , hãy tính diện tích hình thoi bằng biểu
thức chữ với dữ liệu đã cho.
B

N

B

M

O

A

C

A

O

C

D

S

n
ABCD= SAMNC = mx
2

=

mxn
2


Diện tích hình thoi
Cho hình thoi ABCD
có AC= m, BD = n

2

B

A

O
n

m
D

Vậy diện tích hình thoi
mxn
ABCD là
Nhìn vào công thức
tính
diện
tích
hình
thoi
C
em hãy phát biểu Quy
tắc tính diện tích hình
thoi


Toán : Diện tích hình thoi
• Quy tắc : Diện tích hình thoi bằng tích độ dài của
hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo ).

Công thức tính diện tích hình thoi :
mxn
S= 2

S là diện tích hình thoi ; m,n là độ dài
hai đường chéo


C_ Luyện tập
• SGK /142vàVBT/57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×