Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHO TUÝ
XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO,
CHÀO CÁC EM HỌC SINH .

MÔN HỌC : TOÁN LỚP 4
BÀI DẠY : DIỆN TÍCH HÌNH THOI


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Kiểm tra bài cũ:

Toá
n

Hãy nêu đặc điểm của hình
thoi ?
B
A

C

D


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n

Kiểm tra bài cũ:Trong các hình dưới đây :

Hình
1

Hình
4
- Hình nào là hình thoi ?
- Hình nào là hình chữ nhật ?

Hình
2
Hình
3
Hình
5


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
thoi

B

n

A

On
2
n
2

D
m

C


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
thoi

B

n

O

A

n
2
n
2

1
D
m

C
2


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
M
thoi

B

n

A

O

n
2
n
2

B

N
n
2

2
C A

1
C

D
m

m

Dựa vào cách cắt ghép trên, ta
có : tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNC
Diện
Diện tích hình chữ nhật MNCA làm × n
2
m×n .
n
m×n .
Mà m ×
=
Vậy diện tích hình thoi ABCD
2
2
2Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
M
thoi

B

n

A

O

n
2
n
2

B

N
n
2

2
C A

1

D
m

m

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường
chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
Nếu gọi S là diện tích của hình thoi ; m, n là độ dài
của hai đường chéo (cùng đơn vị đo) thìm: × n
S=
2

C


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
M
thoi

B

n

A

O

n
2
n
2

B
n
2

2
C A

D
m

N

m

1
C


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
thoi
B

Luyện tập :
1. Tính diện tích của :

a) Hình thoi ABCD, biết : A

C

AC = 3 cm ; BD = 4 cm .
D


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
thoi

Luyện tập :
1. Tính diện tích của :

N

b) Hình thoi MNPQ, biết :
MP = 7 cm ; NQ = 4 cm.

P

M

Q


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Luyện tập :

Toá
n hình
Diện tích
thoi

2. Tính diện tích hình thoi,
biết :
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20
dm ;
b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15
dm.


Cách ngôn : Trọng thầy mới được làm thầy.

Toá
n hình
Diện tích
thoi

Luyện tập :

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S
:
B
2cm

M

A

N

C

2cm
Q

D

5cm

5cm

S
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ
nhật.
1
b) Diện tích hình thoi bằng
diện tích hình chữ Đ
2

P
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×