Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

MÔN TOÁN


KIỂM TRA BÀI CŨ

?
Hình thoi
Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song
và bốn cạnh bằng nhau.
Nêu đặc điểm của hình thoi.
Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với
nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi
đường.


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Thảo luận nhóm 4 thực hiện các yêu cầu sau:

1. Vẽ và đo độ dài hai đường chéo của hình thoi mà
nhóm đã chuẩn bị.
2. Cắt, ghép hình thoi đó thành một hình đã có công thức

tính diện tích.
3. Dựa vào hình vừa cắt ghép được, tính diện tích hình thoi.
4. Ghi kết quả thảo luận ra giấy A3.


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
n
m

mxn
S=
2
Gọi S là diện tích của hình thoi;
( Sđộ
làTìm
diệncủa
tích
của
hình chéo.
thoi;
m, n là
dài
hai
đường
quy
tắc
chung
m,
ntích
làthức
độ
dài
của
hai
đường
Diện
hình
thoi
bằng
tích chéo)


của độ dài
Nêu
công
tính
diện
tích
để
tính
diện
tích
hình
thoi.
hai đường chéo
chia
cho
2 (cùng một đơn vị đo).
hình
thoi.


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài 1:

a. Hình thoi ABCD biết: AC = 3cm; BD = 4cm
B

6 cm 2
A

C

12 cm2
24 cm2

D


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài 1:

a. Hình thoi ABCD biết: AC = 3cm; BD = 4cm
B

C

DA

Bài giải:
Diện tích hình thoi ABCD là:
AC
BD
S ABCD =
2
= 3cm 
4cm 2
= 6cm 2
Đáp số: 6cm2


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài 1:

b. Hình thoi MNPQ biết: MP = 7cm; NQ = 4cm.
N

7 cm 2
M

P

14 cm2
Q

28 cm2


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài 1:

b. Hình thoi MNPQ biết: MP = 7cm; NQ = 4cm.
Bài giải:

N

Diện tích hình thoi MNPQ là:
M

P

MP 
NQ 2
= 7cm 
4cm2
= 14cm 2

S MNPQ =
Q

Đáp số: 14cm2


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài 2:

Diện tích hình thoi có:
a) Độ dài hai đường chéo là 5dm và 20dm

100 dm2

50 dm2

25 dm2

b) Độ dài hai đường chéo là 4m và 15dm

300 dm2

30 m 2

60 m 2

Chú ý: Đổi về cùng một đơn vị đo trước khi tính diện tích.


DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Bài 3:
2cm

B

M

N
2cm

C

A

Q

D

5cm

P

5cm

5x2
S=
2

S=5x2

a. Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.

S

b. Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật. Đ
2


CHƯA
ĐÚNG
RỒI!


ĐÂY CHÍNH LÀ CÂU
TRẢ LỜI ĐÚNG.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×