Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Trường Tiểu học Vạn Phước 2


Toán
- Nêu quy tắc tính diện tích hình chữ nhật ?
- Viết công thức tính diện tích hình chữ nhật?
- Hình nào dưới đây là hình thoi ?

1

3

2

4

5

6Toán

- Đọc tên hình và các đường chéo của hình thoi ?
B
A

O

D

C


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI (TIẾT 134)
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
AC = m

Cho hình thoi ABCD

BD = n

B
n

A

O

D
m

C


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI

1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
Cho hình thoi ABCD


AC = m ; BD = n
B

n

O

A

D

m

C

* Cắt hình tam giác AOD
* Cắt hình tam giác COD


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
* Ghép với hình tam giác ABC để tạo thành hình
chữ nhật MNCA.
B
N
M

n

A

O

C

D
D

m

Hình ghép


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
B
B
M
n
n
2
2
O
C A
n A
n
O
2

m

D

m

Hãy so sánh:

1. Chiều dài hình chữ nhật với đường chéo AC.
2. Chiều rộng hình chữ nhật với đường chéo BD.
3. S hình thoi ABCD với S hình chữ nhật MNCA.

N
C


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
B
B
M
n
n
2
2
O
C A
n A
n
O
2

D

m

m
1. Chiều dài hình chữ nhật ……
bằng đường chéo AC.

1
……… đường chéo BD.
2. Chiều rộng hình chữ nhật bằng
2
3. S hình thoi ABCD ……
bằng S hình chữ nhật MNCA.

N
C


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.

n A

n

B
n
2
O

2

D

m

M
C

A

B
n

2

O

m

n
m x n
m
x
S hình chữ nhật MNCA là:
=
2
2
m x n
S hình thoi ABCD là:
2

N
C


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
1. Hình thành công thức tính diện tích hình thoi.
B
S hình thoi ABCD là:
n
2 O
m
x
n
C
A
n
n
2

D

2

m
Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường
chéo
cho 2diện
(cùng
vị đo)
* Nêu
quychia
tắc tính
tíchmột
hìnhđơn
thoi.
* Nêu công thức tính diện tích hình thoi.
(S là diện tích hình thoi
m
x
n
S =
m, n là độ dài của hai đường chéo)
2


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Diện tích hình thoi bằng tích của độ S =
dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng
B
một đơn vị đo).

m n
2

2. THỰC HÀNH:

Bài 1: Tính diện tích của:

a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3cm; BD = 4cm.
Bài làm :
Diện tích hình thoi ABCD là:
3 x 4
2
=
6
(cm
)
2
Đáp số: 6 cm2

A

C

D


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
Diện tích hình thoi bằng tích của độ
dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một
đơn vị đo).
2. THỰC HÀNH:

m n
S=
2

N

Bài 1: Tính diện tích của:

b) Hình thoi MNPQ, biết: M
MP= 7cm; NQ= 4cm.
Bài làm :
Diện tích hình thoi MNPQ là:

7 x 4
2
=
14
(cm
)
2
2
Đáp số: 14 cm

P
Q


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI

m n
Diện tích hình thoi bằng tích của độ
S=
2
dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một
đơn vị đo).
2. THỰC HÀNH:

Bài 2 : Tính diện tích hình thoi biết :
b) Độ dài các đường chéo là
a) Độ dài các đường chéo
4m và 15 dm.
là 5dm và 20 dm.
Em cóBài
nhận
xét gì về độ
Bài làm:
làm:
dài của các đường chéo ?
Đổi: 4m = 40dm
Diện tích hình thoi là:
Diện tích hình thoi là:
(5 x 20) : 2 = 50 (dm2)
2
(40
x
15)
:
2
=
300
(dm
)
2
Đáp số: 50 dm
Đáp số: 300 dm2


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI

m n
Diện tích hình thoi bằng tích của độ
S=
2
dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một
đơn vị đo).
2. THỰC HÀNH:

Bài 3 : Đúng ghi Đ , sai ghi S :

B

M

N
2cm

C 2cm

A
D
5 cm

Q

5cm

P

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật .

S

1
b) Diện tích hình thoi bằng
hình chữ nhật .
2

Đ


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
BÀI TẬP CỦNG CỐ: ĐÚNG CHỌN Đ, SAI CHỌN S.
A
B
C
D

Diện tích hình thoi bằng tổng của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

S

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai
đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).
Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với
nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Diện tích của hình thoi có độ dài hai đường
chéo là 5dm và 20cm bằng 50dm2.

Đ
Đ

S


Toán
DIỆN TÍCH HÌNH THOI
B

n A

n
2 O
n
2
D
m

C

*Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường
chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)

* Nêu quy tắc, công thức tính diện tích hình thoi.
m
x
n
S =
2
(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×