Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

Trường Tiểu học Tương Giang
Từ Sơn- Bắc Ninh


TOÁN

Hình: 1

Hình: 2

Hãy gọi tên các hình trên?
Nêu đặc điểm của hình thoi?

Hình: 3


TOÁN

Tiết 134 - Diện tích hình thoi
M
B

O

D
m

n
2

Cn A

n
2
n
2

N

mDiện tích hình thoi ABCD bằng diện tích hình chữ nhật MNCA.
Diện tích hình chữ nhật MNCA là m x n Mà m x n = m x n
2
2
2
m
x
n
Vậy diện tích hình thoi ABCD là
2
Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2
( cùng đơn vị đo)
S= mxn
2
( S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài hai đường chéo)
TOÁN

Tiết 134 - Diện tích hình thoi

Ví dụ: Tính diện tích hình thoi, biết độ dài
hai đường chéo là 8 cm và 5 cm.


TOÁN

Tiết 134 - Diện tích hình thoi
Thực hành
Bài 1: (142)
Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết :
AC = 3 cm; BD = 4 cm
N
B
A

b) Hình thoi MNPQ, biết :
MP = 7 cm; NQ = 4 cm
N
M

C
Bài giải

D
Diện tích hình thoi ABCD là:
3 x 4 : 2 = 6 ( cm2 )
Đáp số: 6 cm2

Q
Diện tích hình thoi MNPQ là:
7 x 4 : 2 =14 ( cm2)
Đáp số: 14 cm2

P


TOÁN

Tiết 134 - Diện tích hình thoi
Bài 2 (143)
Vở
Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm
b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm
Bài giải
a) Diện tích hình thoi là:
5 x 20 : 2 = 50 ( dm2 )
Đáp số: 50 dm2

b)

Đổi: 4 m = 40 dm
Diện tích hình thoi là:
40 x 15 : 2 = 300 ( dm2 )
Đáp số: 300 dm2


TOÁN

Tiết 134 - Diện tích hình thoi
Thực hành
Bài 3 ( 143 ):

S
Điền vào ô trống đúng ghi Đ, sai ghi S
B
M

2 cm A

2cm

C
D

N

Q

5 cm

5 cm
S
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
b) Diện tích hình thoi bằng 1 diện tích hình chữ nhật. Đ
2

P


Luyện tập
Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng?
Tìm công thức tính diện tích hình thoi:
a)

m+ n
S=
2

b)

mxn
S=
2

C)

m− n
S=
2

(S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài hai đường chéo)

S=

mx?
2


Ghi nhớ
1. Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài
hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn
vị đo).
2. Công thức tính diện tích hình thoi:
mxn
S=
2
Trong đó: S là diện tích.
m, n là độ dài hai
đường chéo.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×