Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép trừ

 


PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP

 



Kiểm tra bài cũ: Phép cộng
57696 + 814


Kiểm tra bài cũ: Phép cộng
186954 + 247436


Giới thiệu bài

mới

Phép trừ


Toán

Phép trừ
a/ 865279 - 450237 = ?
- 865279
45023
7
41504 2
865279 - 450237 = 415042

b/ 647253 - 285749 = ?
-

647253
285749
3 6150 4

647253 - 285749 = 361504

- Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
• 9 trừ 7 bằng 2, viết 2.
• 7 trừ 3 bằng 4, viết 4.
• 2 trừ 2 bằng 0, viết 0.
• 5 trừ 0 bằng 5, viết 5.
• 6 trừ 5 bằng 1, viết 1.
• 8 trừ 4 bằng 4, viết 4.
- Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
• 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ
1.thêm 1 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0.
• 4
• 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1.
• 5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.
• 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 nhớ
• 21.thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3.Toán

Phép trừ

a) 865279 - 450237
=?
- Trừ theo thứ tự từ phải sang
trái:
▪ 9 trừ 7 bằng 2;
865279
viết
2.
▪ 7 trừ
3 bằng
4;
-450237
▪ 2 trừ 2 viết
bằng4.0; viết 0.
415042
▪ 5 trừ 0 bằng 5; viết 5.
▪ 6 trừ 5 bằng1;
1.4; viết 4.
▪ 8 trừ 4viết
bằng
865279 - 450237 =
415042
) 647253 – 285749 = ?
- Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
647253

.13 trừ 9 bằng 4; viết 4
nhớ1 1.
.4 thêm
bằng 5; 5 trừ 5 bằng
361504 .12 trừ 7 bằng
0,5;
viết
0.5 nhớ 1.
viết
.5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1,
viết
.14 trừ 8 bằng
6, 1.
viết 6 nhớ 1.
.2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3,
viết 3.
647253 – 285749 =
361504

-285749

 Đặt tính rồi tính:
a) 987864 - 783251
969696 656565
b) 839084 246937
628450 - 35813


Toán

Phép trừ

a) 865279 - 450237
=?
- Trừ theo thứ tự từ phải sang
trái:
▪ 9 trừ 7 bằng 2;
865279
viết
2.
▪ 7 trừ
3 bằng
4;
-450237
▪ 2 trừ 2 viết
bằng4.0; viết 0.
415042
▪ 5 trừ 0 bằng 5; viết 5.
▪ 6 trừ 5 bằng1;
1.4; viết 4.
▪ 8 trừ 4viết
bằng
865279 - 450237 =
415042
) 647253 – 285749 = ?
- Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
647253

.13 trừ 9 bằng 4; viết 4
nhớ1 1.
.4 thêm
bằng 5; 5 trừ 5 bằng
361504 .12 trừ 7 bằng
0,5;
viết
0.5 nhớ 1.
viết
.5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1,
viết
.14 trừ 8 bằng
6, 1.
viết 6 nhớ 1.
.2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3,
viết 3.
647253 – 285749 =
361504

-285749

 Đặt tính rồi tính:
 Tính:
a/ 48600 - 9455
b) 80000 48765


Toán

Phép trừ

a) 865279 - 450237
=?
- Trừ theo thứ tự từ phải sang
trái:
▪ 9 trừ 7 bằng 2;
865279
viết
2.
▪ 7 trừ
3 bằng
4;
-450237
▪ 2 trừ 2 viết
bằng4.0; viết 0.
415042
▪ 5 trừ 0 bằng 5; viết 5.
▪ 6 trừ 5 bằng1;
1.4; viết 4.
▪ 8 trừ 4viết
bằng
865279 - 450237 =
415042
) 647253 – 285749 = ?
- Trừ theo thứ tự từ phải sang trái:
647253

.13 trừ 9 bằng 4; viết 4
nhớ1 1.
.4 thêm
bằng 5; 5 trừ 5 bằng
361504 .12 trừ 7 bằng
0,5;
viết
0.5 nhớ 1.
viết
.5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1,
viết
.14 trừ 8 bằng
6, 1.
viết 6 nhớ 1.
.2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3,
viết 3.
647253 – 285749 =
361504

-285749

 Đặt tính rồi tính:
 Tính:
 Quãng đường xe lửa từ Hà
Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh
dài 1730 km. Quãng đường xe
lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài
1315 km. Tính quãng đường xe
lửa từ Nha Trang đến thành phố
Hồ Chí Minh.


Toán

Phép trừ
 Đặt tính rồi tính:
 Tính:
 Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí
Minh dài 1730km. Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha
Trang dài 1315km. Tính quãng đường xe lửa từ Nha Trang
đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Tóm tắt:
1315 km
Hà Nội

Nha Trang ? km

TP.
Hồ Chí
Minh

1730 km


Toán

Phép trừ

+ Muốn thực hiện phép trừ ta làm như thế nào?


Toán

Phép trừ
Dặn dò:
- Học bài Phép trừ.
- Xem trước bài Luyện tập.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×