Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Đềximét vuông

Môn :Toán


Kiểm tra bài cũ:
Tính nhẩm: 135600 : 100 =
2478 x 100 =

1 356
247 800

? Khi nhân một số với 10, 100, 1000.. ...ta làm như
thế nào?
? Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn với 10,
100, 1000 .. ...ta làm như thế nào?


1. Đề-xi-mét vuông

- Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị:
đề-xi-mét vuông1dm2

1dm


Toán

1. Đề-xi-mét vuông

Đề - xi - mét vuông

- Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị:
đề-xi-mét vuông
- Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có
cạnh dài 1dm .
- Đề-xi-mét vuông viết tắt là : dm2

2. Mối quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng – ti - mét vuông

* Đọc : 32 dm2;

911dm2;

1952 dm2;

492000dm2


Một đề-xi-mét vuông (1dm2)

1dm

2
1cm
1cm
Ta thấy hình vuông 1dm2 gồm 100 hình vuông 1cm2

1dm2 = 100cm2Toán

1. Đề-xi-mét vuông

Đề - xi - mét vuông

- Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị:
đề-xi-mét vuông
- Đề-xi-mét vuông là diện tích của hình vuông có
cạnh dài 1dm .
- Đề-xi-mét vuông viết tắt là : dm2

2. Mối quan hệ giữa đề-xi-mét vuông và xăng – ti - mét vuông

1dm2 = 100cm2
3. Luyện tập:

Bài 1, 2, 3. HS khá giỏi làm thêm các bài còn lại

* Bài 1: Đọc
* Đọc : 32 dm2;

911dm2;

1952 dm2;

492000dm2


*Bài 2: ViÕt theo
mÉu:
§äc

Mét tr¨m linh hai ®Ò-xi-mÐt vu«ng
T¸m tr¨m mêi hai ®Ò-xi-mÐt vu«ng

ViÕt
102 dm2
812 dm2

Mét ngh×n chÝn tr¨m s¸u m¬i chÝn
®Ò-xi-mÐt vu«ng

1969 dm2

Hai ngh×n t¸m tr¨m mêi hai ®Ò-ximÐt vu«ng

2812dm2


Bài 3: ViÕt số thÝch hîp vµo chç chÊm
100.cm2
1dm2 = …..

1 dm2
100cm2 = ….

800 cm2
48dm2 = 4
.........

700cm2
1997dm2 = 199
...........

20 dm2
2000cm2 = ......

9900cm2 =

99
.........

dm2


Toán

Đề - xi - mét vuông
Đề-xi-mét vuông là đơn vị đo diện tích
Đề-xi-mét vuông viết tắt là : dm2

1dm2 = 100cm2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×