Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 4


Hãy nêu dấu hiệu chia hết cho 5

Trong các số sau đây số nào chia hết cho
5: 35, 98,
1000, 8401
35 867, 744,1000
27 : 9 = 3
54 : 9 = 6
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
657 : 9 = 73


Dấu hiệu chia hết cho 9
a) Ví dụ:


72 : 9 = 8
Ta có: 7 + 2 = 9
9:9= 1
657 : 9 = 73
Ta có: 6 + 5 + 7 = 18
18 : 9 = 2


Dấu hiệu chia hết cho 9
27 : 9 = 3
54 : 9 = 6
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
657 : 9 = 73

28 : 9 = 3(dư 1)
47 : 9 = 5(dư 2)
65 : 9 = 7(dư 2)
182 : 9 = 20(dư 2)
88 : 9 = 9(dư 7)


Dấu hiệu chia hết cho 9
a) Ví dụ:

72 : 9 = 8
Ta có: 7 + 2 = 9
9:9= 1
657 : 9 = 73
Ta có: 6 + 5 + 7 = 18
18 : 9 = 2

182 : 9 = 20 ( dư 2)
Ta có: 1 + 8 + 2 = 11
11 : 9 = 1(dư 2)
451 : 9 = 50(dư 1)
Ta có: 4 + 5 + 1 = 10
10 : 9 = 1(dư 1)

b) Dấu hiệu chia hết cho 9:


Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Vd: Các số: 72, 657,…
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì
không chia hết cho 9.

Vd: Các số: 182, 451,…


Dấu hiệu chia hết cho 9
1

chia hết cho 9?
Trong các số sau, số nào chia

99, 1 999, 108, 5 643, 29 385

Ô số bí ẩn
99

1 999 108
108

5 643 29 385


Dấu hiệu chia hết cho 9
2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?
96, 108, 7 853, 5 554, 1 097
Làm vở bài tập

96

7 853

5 554

1 097


1
2
4
5
3

BẮT ĐẦU


Số 529 chia hết cho 9.
Đúng hay sai?

SAI

HÕt giê

45
32
1


Hãy điền một chữ số vào chỗ chấm của số
sau để số đó chia hết cho 9.
1
3…5

Số 1

HÕt giê

45
32
1


Số 27 chia hết cho 9.
Đúng hay sai?

Đúng

HÕt giê

45
32
1


Các số có tổng số chia hết cho 9
thì chia hết cho 9.
Đúng hay sai?

ĐÚNG

HÕt giê

45
32
1


Thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2012
Toán: Dấu hiệu chia hết cho 9
a) Ví dụ
72 : 9 = 8
Ta có: 7 + 2 = 9
9 : 9 = 1.
657 : 9 = 73
Ta có: 6 + 5 + 7 = 18
18 : 9 = 2.

182 : 9 = 20(dư 2)
Ta có: 1 + 8 + 2 = 11
11 : 9 = 1(dư 2).
451 : 9 = 50(dư 1)
Ta có: 4 + 5 + 1 = 10
10 : 9 = 1(dư 1).

b) Dấu hiệu chia hết cho 9
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì
không chia hết cho 9.
1 Trong các số sau, số nào chia hết cho 9?

99, 1999, 108, 5 643, 29 385.

2

Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

96, 108, 7 853, 5 554, 1 097.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×