Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI GIẢNG TOÁN LỚP 4

Tiết 87: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9


MỤC TIÊU
- Biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia
hết cho 9.
- Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 9, không
chia hết cho 9 để giải các bài toán có liên
quan.


a- Thực hiện phép chia các số sau cho 9
Rồi phân thành 2 nhóm và ghi vào bảng sau

72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716;
807; 451; 675; 99
NHOÙM 1
CÁC SỐ CHIA HẾT
9 CÁC

SOÁ CHOTỔNG
CHỮ SỐ

NHOÙM 2
CÁC SỐ KHÔNG CHIA
HẾT CHO
9 CÁC
SOÁ
TỔNG
CHỮ SỐ

9

82

54

9

182

11

711

9

94

13

603

9

74

11

65718

716

14

99

18

807

15

451

10

72

10


a- Thực hiện phép chia các số sau cho 9
Rồi phân thành 2 nhóm và ghi vào bảng sau

72; 82; 54; 182; 94; 711; 603; 74; 716;
807; 451; 675; 99
NHÓM 1
CÁC SỐ CHIA HẾT
9 CÁC
SỐ CHOTỔNG
72
54

CHỮ SỐ

NHÓM 2
CÁC SỐ KHÔNG CHIA
9 CÁC
SỐHẾT CHO
TỔNG

9

82

9

182

CHỮ SỐ

10
11

711 HẾT CHO
94
9 9
13
b- DẤU HIỆU CHIA
74 hết cho 9.11
Các số có tổng 603
các chữ số chia 9hết cho 9 thì chia
657
716
18
14
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho
99
807
18
15
9
451

10


Dấu hiệu chia hết cho 9
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho
9
THỰC HÀNH
Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

99;

1999;

108;

5643; 29385.

BÀI LÀM
Các số chia hết cho 9 là:
99, Vì 9+9=18
108, Vì 1+8+0=9
5643, Vì 5+6+4+3=18
29385, Vì 2+9+3+8+5=27


DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho
9
THỰC HÀNH
Bài 2: Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9

96; 108; 7853; 5554; 1097.
BÀI LÀM
Các số không chia hết cho 9 là:
96, Vì 9+6=15
7853, Vì 7+8+5+3=23
5554, Vì 5+5+5+4=19
1097, Vì 1+0+9+7=17


Bài 3: Viết hai số có ba chữ số và chia hết
cho 9.

Số cần tìm thoả
mãn những điều
kiện nào?


Bài 4: Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9
31

?5

;

?1

35 ;

?

2 25


Dấu hiệu chia hết cho 9
Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9
thì chia hết cho 9.
Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9
thì không chia hết cho 9
Chuẩn bị bài : Dấu hiệu chia hết cho 9
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×