Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9Trong các số sau số nào chia hết cho 9

72

182

657

451


Tìm điểm giống nhau của các số chia hết cho 9

72

182

657


451


72 : 9 = 8
Ta có : 7 + 2 = 9
9:9=1
657 : 9 = 73
Ta có : 6 + 5 + 7 = 18.
18 : 9 = 2.


Dấu hiệu chia hết cho 9
Các số có tổng các chữ số chia
hết cho 9 thì chia hết cho 9.


182 : 9 = 20 (dư 2)
Ta có : 1 + 8 + 2 = 11
11 : 9 = 1 (dư 2)
451 : 9 = 50 (dư 1)
Ta có : 4 + 5 + 1 = 10
10 : 9 = 1(dư 1).
Chú ý : Các số có tổng không chia hết cho 9 thì không
chia hết cho 9.


Bài số 1 :
Trong các số sau số nào chia hết cho 9 ?
99 ; 1999 ; 108 ; 5643 ; 29 385.

Các số chia hết cho 9

108
99
29385
5643


Bài số 2 :
Trong các số sau số nào không chia hết cho 9 ?
96 ; 108 ; 7835 ; 5554 ; 1097.

Các số không chia hết cho 9
96

7835

5554

1097


Bài tập 3 :
Viết hai số có ba chữ số chia hết cho 9.

927
567
873


Bài tập 4 :
Tìm chữ số thích hợp viết vào chỗ trống để được số chia hết
cho 9

1 35

31 5
2 2 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×