Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

Môn Toán lớp 4

Ki-Lô-Mét vuông
13/11/2005

Giỏo viờn : Nguyễn
Thu Hằng
Toan lop Thị
4

1


Đố
các
bạn
biết
Nào
chúng
ta
Vậy

Diện
diện
tích
tích
của
Các
Đây
Hồ
Gươm
bạn

Hồ
ơi!
Ki
lôHàđô
Nội
của
cùng
tìm
xem
thủ
của
thủ

đô
Nội

nằm
nằm
Đây
Gươm
ởvuông.
ởlà
thủ
thành
đâu?
đấy
đô
mét
chúng


ta
rộng
đại
lượng

làcòn
912
Nội
912
ki-lô-mét

000
bao
000
2. nhỉ?
bao
nhiêu
mét
phố
các

nào
bạn
Nội.
ạ!
nào
ngắn
hơn
nhiêu
vuông.
ki-lô-mét
m
vuông?
không
nhé!
vuông?

13/11/2005

Toan lop 4

2


Tiết 90:
Ki-lô-mét vuông.

13/11/2005

Toan lop 4

3


Ki-lô-mét
là diện
Các vuông
bạn có biết
để đotích
diệncủa
tích lớn
hìnhnhư
vuông
1 ki-lô-mét.
diện có
tíchcạnh
thànhdài
phố,khu
rừng…người ta
2
thường dùng
đơn vị
đo tắt
diệnlàtích
Ki-lô-mét
vuông
viết
kmnào
. không?
1km2 =1000000 m2.

13/11/2005

Toan lop 4

4


Ki-lô-mét vuông là diện tích của
hình vuông có cạnh dài
1 ki-lô-mét.
2
Ki-lô-mét vuông viết tắt là km .
2
2
1km =1000000 m .
13/11/2005

Toan lop 4

5


Bài tập 1: Viết chữ hoặc số thích
hợp vào ô trống
§äc

ViÕt

ChÝn tr¨m hai m¬i mèt kil«-mÐt vu«ng
Hai m¬i ngh×n ki-l«-mÐt
vu«ng
N¨m tr¨m linh chÝn ki-l«mÐt vu«ng

921km2
2000km2
509km2

Ba tr¨m hai m¬i ngh×n ki- 320 000km2
l«-mÐt vu«ng
13/11/2005

Toan lop 4

6


Bài tập 2:
Viết số thích hợp vào chỗ trống:
1km2
km2

=
5km2

dm2

13/11/2005

m2

1000 000m2
=

1000000
1m2
= 1
m2
2000000m2 =
100
500000
3
0249
2
Toan lop 4

=
dm2

32m249dm2
km2

=

7


Bài tập 3:
Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3 km và chiều rộng 2 km .Hỏi diện tích của
khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
Giải:
Diện tích của khu rừng hình chữ nhật là:

13/11/2005

Toan lop 4

3× 2=6(km2).
Đáp số:6km2.

8


Bài tập 4:
Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ:

a) DiÖn tÝch phßng häc:
81cm2

900
dm2
b) DiÖn tÝch níc ViÖt
Nam:
5 000 000
324 000
m2
dm2
13/11/2005

Toan lop 4

40 m2

330 991
km2
9
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×