Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Ki lô mét vuông

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG XUÂN


Để đo diện tích lớn như diện
tích một thành phố, một khu
rừng hay một vùng biển…
người ta thường dùng đơn vị :
ki-lô-mét vuông


Ki-lô-mét vuông là diện tích của hình
vuông có cạnh dài 1km
Một ki-lô-mét vuông

1km

Ki-lô-mét vuông viết tắt là: km2


1km = 1000 000 m
2

2


Ví dụ:
Diện tích thủ đô Hà Nội (theo số
liệu năm 2009, trên mạng) là
2
3324,92km


Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:
Đọc

Viết

Chín trăm hai mươi mốt ki-lô-mét vuông 921km2
Hai nghìn ki-lô-mét vuông
2000km2

Năm trăm linh chín ki-lô-mét vuông 509km2
Ba trăm hai mươi nghìn mét vuông

320 000m2


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1km2

= .... m2

1000 000m2 = ... km2

1m2 = ... dm2

32m249dm2 =…dm2


5km2 =…. m2

2 000 000m2=…km2


Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1km2

1 000 000m2
= ....

2
1
1000 000m2 = ...km
1m2
= 100
... dm2

5 000 000 m2
5km2
=….
3249dm2
32m2 49dm2 =…
2
2
2 000 000m2=…km


Bài 4: Trong các số dưới đây, chọn ra số
thích hợp chỉ:
b) Diện tích nước Việt Nam: 5 000 000m2 ;
324 000dm2 ; 330 991km2
Diện tích nước Việt Nam: 330 991km2.


Toán

Học sinh về nhà xem trước
bài Luyện tập
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×