Tải bản đầy đủ

Ý thức pháp luật với việc thực hành dân chủ cơ sở ở tỉnh quảng nam hiện nay

n
I. Xã, phường, thị trấn
1. Tổng số xã, phường, thị trấn: 244; trong đó, có 205 xã.
2. Số xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”: 213/244, đạt 87,29%.


II. Quán triệt Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn
1. Tỷ lệ cấp xã đã tổ chức hội nghị quán triệt: 100%.
2. Tỷ lệ cấp thôn đã tổ chức hội nghị quán triệt: 85%.
3. Tỷ lệ cấp huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt: 100%.
III. Số xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới
- Số xã đạt 19/19 tiêu chí: 10/205 tổng số xã, đạt 4,88%.
- Số xã đạt 15 đến 18 tiêu chí: 23/205 tổng số xã, đạt 11,22%.
- Số xã đạt 10 đến 14 tiêu chí: 43/205 tổng số xã, đạt 20,98%.
- Số xã đạt 9 tiêu chí trở xuống: 129/205 tổng số xã, đạt 62,92%.
IV. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng
1. Số xã, phường, thị trấn có ban thanh tra nhân dân: 244/244.
2. Tổng số thành viên ban thanh tra nhân dân: 2.117.
3. Số cuộc ban thanh tra nhân dân giám sát (2010 - 2014): 1.308.
4. Số xã, phường, thị trấn có ban giám sát đầu tư của cộng đồng: 102/244 (142

xã còn lại do ban thanh tra nhân dân kiêm nhiệm).
5. Tổng số thành viên ban giám sát đầu tư của cộng đồng: 2.019.
6. Số cuộc ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát (2010 - 2014): 1.726.
C. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành
chính, đơn vị sự nghiệp
I. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
1. Tổng số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh: 56.
2. Tổng số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện: 1.348.
3. Tổng số cơ quan cấp xã: 244.
II. Ban hành các quy chế, quy định và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở


1. Tổng số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã ban hành quy chế dân
chủ: 1.239, đạt 75,18%.
2. Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh thực hiện cơ chế
“một cửa” 23/23 đạt 100%.
3. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh thành lập ban chỉ đạo thực
hiện QCDC ở cơ sở: 37/56, đạt 66,07%.
4. Tỷ lệ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, huyện, xã tổ
chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 đạt 99,8%.
III. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Tỷ lệ cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp được công nhận cơ quan, đơn vị
đạt chuẩn văn hóa năm 2014: 89%.
IV. Tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
(từ 2010 đến 31/12/2014)
- Số lượt người được các cơ quan quản lý nhà nước tiếp: 48.712 (có 229 đoàn
nhiều người).
- Số đơn thư khiếu nại được nhận: 11.165 đơn; đã giải quyết 3.692/3.829 vụ
khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 96,4%.
- Số đơn thư tố cáo được nhận: 859 đơn; đã giải quyết 222/234 vụ tố cáo thuộc
thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,9%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×