Tải bản đầy đủ

Phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP quân đội, chi nhánh đăk lắk

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRẦN ĐỨC ANH

PH T TRIỂN KINH DOANH D CH V TH TẠI
NG N H NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QU N Đ I
CHI NH NH Đ K

K

UẬN VĂN THẠC SĨ T I CHÍNH - NGÂN HÀNG

Đà Nẵng - Năm 2017


ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRẦN ĐỨC ANH


PH T TRIỂN KINH DOANH D CH V TH TẠI
NG N H NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QU N Đ I
CHI NH NH Đ K

K

UẬN VĂN THẠC SĨ T I CHÍNH - NGÂN HÀNG
Mã số: 60.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

Đà Nẵng - Năm 2017


LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng
được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả

T

Đ c


M C

C

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
T

c

i c

M c i

i ...................................................................... 1


g i

Đ i

c u ........................................................................... 2

g

P

g

i g i
á

c c

g i

c

c

...................................................... 3

.................................................................... 3

i........................................................................................ 5

T g

g i

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ

c

......................................................... 5

UẬN VỀ KINH DOANH D CH V TH C A

NG N H NG THƯƠNG MẠI ...................................................................... 8
T NG QU N V TH NG N HÀNG .................................................... 8
K ái i

á ......................................................... 8

Đặc iể

i òc

P

i

.......................................................... 9
á .............................................................. 11

1.2. DỊCH VỤ TH ........................................................................................ 13
K ái i

ặc iể

Các ci

gi

V i òc

ờ g

c

R i

c

............................ 13

............................................ 15

................................................................ 17

c

c

g

g........................................... 19

PH T TRI N KINH O NH ỊCH VỤ TH ...................................... 23
Q
g

g

iể
g

Giải
Các i
g

g

c i

á

iể

i

c

c

i ..................................................................................... 23
á

á
c

iể
á

c
giá

c
ả i

g

g
c

g

i ...... 24
c

g

i .............................................................................................. 26


Các
g

gg

i

c

c

g

i .............................................................................................. 29

K T LU N CH

NG 1................................................................................ 34

CHƯƠNG 2. TH C TRẠNG HOẠT Đ NG KINH DOANH D CH V
TH TẠI NG N H NG TMCP QU N Đ I CHI NH NH Đ K
2.1. GIỚI THIỆU KH I QU T V

K35

NG N HÀNG TMCP QU N ĐỘI –

CHI NH NH ĐẮK LẮK................................................................................ 35
Lc
C i

á

Đ

á

L

c

K ái
L

g TMCP Q

Đ i–

......................................................................................... 35

C c
CN Đ

iể Ng

c ............................................................................ 36

á

g i

c

Ng

g TMCP Q

Đ i

ừ 0 -2016 .............................................................................. 38

TH C TRẠNG KINH

O NH

ỊCH VỤ TH

TẠI NG N HÀNG

TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK ............................................ 40
i cả
– chi

á

Đ

i

L

Đ

L

i

c

c i

c

á

g

g

g TMCP Q

g i
T

Q

g

g TMCP Q

i

g TMCP Q

i–c i

................................................................................................ 44

Các i
g

c

....................................................................................... 40

Các
á

c

i–c i
Đá
g TMCP Q

K T LU N CH

c
á

c

g
Đ
giá c

Đ

L

c

i g

g TMCP

...................................................................... 52

g

i - CN Đ

á

.................................................. 48

ả i
L

i–c i

g i
L

c

i Ng

............................................................. 64

NG ................................................................................ 68

CHƯƠNG 3. KHU ẾN NGH PH T TRIỂN KINH DOANH D CH V
TH TẠI NG N H NG TMCP QU N Đ I CHI NH NH Đ K

K 69


ĐỊNH H ỚNG KINH

O NH

ỊCH VỤ TH

TẠI NG N HÀNG

TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK ............................................ 69
T iể

ọ g

Đ
Q

ic i

á
g

á

Đ

iể
á

L

c
iể
g

i Vi N
i

c
g

KHUY N NGHỊ NH M PH T TRI N

.......................... 69
g

g TMCP

i ........................................ 70
ỊCH VỤ TH

TẠI NG N

HÀNG TMCP QU N ĐỘI – CHI NH NH ĐẮK LẮK ............................... 71
Đ i

ic i

á

........................................................................ 71

Đ i

i

c

.................................................................... 78

i

KẾT UẬN .................................................................................................... 83
PH

C

DANH M C T I I U THAM KH O
QU ẾT Đ NH GIAO ĐỀ T I UẬN VĂN (Bản sao)


DANH M C T

VIẾT T T
nghĩa

Ký hiệu
ATM

Má gi

c

g

CBCNVc g

ĐVCNT

Đ

c

EDC

T i

NHTM

Ng

g

NHNN

Ng

g

c

NHTTT

Ng

g

á

POS

Point of sale

TMCP

T

g

ic

TGNNĐ

T

g i

i

TGNQT

T

g i

TTDQT

T

i

i

i
g

c
g

c

i


DANH M C B NG BIỂU
Số hiệu

T n bảng

bảng
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

K
Các

M Đ

L

gi i

0

-

39

i

cc

g

g TMCP Q

46

Đ i
S

g

S

g
c

iM c i

á

g
M Đ


L

c

Đ
i

L

53

g

gi i

g

0

c

c i

c

M Đ

á

54

– 2016
á

gi i

0

-

2016
á

L

gi i

2.8

T
T

g

á

TM POS c

M Đ

TM
c

iM Đ

L

Đ

L

L

gi i

57
59
0

-

2016
S gi

c

ic

M Đ

L

gi i

55

56

2014 - 2016
S

2.10

c

2016

2.7

2.9

ả i

Trang

0

- 2016

60
63


DANH M C H NH V
Số hiệu

Tên hình vẽ

hình vẽ
2.1

M

c

cc

M Đ

L

Trang
37


DANH M C BIỂU Đ
Số hiệu

T n biểu đồ

biểu đồ
2.1

S

g

2.2

S

g

2.3

S

g

2.4

T

Trang

TM

53
g

á


GNQT

TM POS i M Đ
c

iM Đ

54
L

58
L

60


1

MỞ ĐẦU
1. T nh c p thiết c a đề tài
T

gg

g
g

c

á c

g

g i
c

L

g
g

Đ

L

g

á
Đ i

c

g

i

g

c

Ng
ác

c

g

g:

g

g

g

g

g

g cò

i

á


iể

g

i

g
i các g

g

g
c

c

g
á

g TMCP Q
g

c

á

iể

g

i

ả g

g
g

ic i
g cá

g

g
gx

g

g

c

ả g

g

g các

i c

c
c

i. Ngân hàng

L

gc

ãc

c

g

cc

Đ i - chi

g

0

ểc

g

iể

g

g

g

c g

c i

á

I V…

C

ời gi

i
c

ic

ci

c g

i

g TMCP Q

gc

c

g g

ời

c


Ng

Vi i

các gg Ng

g i

c NHNN x

g

T

iể g

g ể gi

c

g

á
ò

ả cò c

g

i ix

g

i

i g g ừ

g

g

g

Đ i ic

gg

c

á

g g
NH Q

gi

iể c

i

i

c

á

g

g

i

g i

i i g

c g ãc

c

c

á

g

c g

i

g

g

g

g

g

á

Q

á

ọc c g g

c g g

á

g i

i

á

g TMCP Q
g
á

iể

Đ i-C i

á

Đ

g

g

g

cả

c

Đ i

gx
L

g
c

các

c
ác

iể

g g

c

g

i i
ả g
ic

c


2
ả g
ểc i

ác
á

c

g c iá

C
c
c

ả g

c

á

iể

g

i
á gi

i

i

c
g

c i

i

c

c

ả g

g

g

g

c

á

iể

Ng

thư ng m i c ph n uân

ểc

i

ểc

Hi
i

c

ã
c

i

g TMCP Q

i

g
g

g

iể

g

ic ọ

c

các
c ặ

gc
á

gc
C

c

iể

i c

g

Đ

i

ic i

á

Đ

L

h t tri n inh oanh

ch v th t i gân hàng

i chi nh nhi g i

c

c
2. M c ti u nghi n c u
M c i

g i

- H

g

g

c

c

i

c

TMCP Q

á

giá

c

á

Đ

Đ i–C i

i Ng

c

g i

c
c

Ng

g

c i

Đ i–c i

c các

c

Ng

g

L
g

g TMCP Q
Để

á
á

Đ

iể

i

c

L

c i

g

ả ời các c

:
- N i
g

g
á

g i

i

gg

g

g

-T
i

:

i

-Đ x

c i

c i

i NHTM

-P

i

i

c
Đ

c

Các i
i

c

g

g

ả i

c
g gi i

c

giá

g

i g

c

c

g?

g i
L

á

c

g

i g
g i

c

0

g TMCP Q
- 0

C

Đ i–
g


3
- Để
c i

á

á

Đ

iể
L

i

c

c

ải c

g
g giải

g TMCP Q

á g

g

ời gi

Đ i–

i

3. Đối tư ng và ph m vi nghi n c u
N

g

g

c i

g

c

i Đặc i

g

i

g

c

c

i

g

i

g

V
c

i

g g i

c

g

g

c

:L

g

g i
g

c

i K

g i

g

g

g

g
V

g gi : i Ng

V

g TMCP Q

ời gi : Ng i

c

c

Đ i–C i

g c

c i

á

á

Đ

L

g gi i

2014 – 2016.
4. Phư ng ph p nghi n c u

T

ếp ậ
c

i

i
L

cc

các i

g TMCP Q

á
ág TMCP Q

g

iể

Đ

á

c i

Đ i–c i

i

á

c

Đ
i g

L

p áp

i T

g i

i

g

Đ i–c i

ơ

c

á c

c

á

c
g

i
x

c

các

g i

c
ii P
i
T

gi
g

g

á c

c i

ò g K

gi : P
g

á

g

ã

c i
c

ác

g

g

g

c

g

C

i

g

:


4
Ng

g TMCP QĐ i CN Đ

g
Đ

g

L

g

c g

g

ừc

Ng

c

g

c

L
-N

gi

c i

M c i

g

c

c g

g

c i

c

g

hàng:

Đ i–c i

á

á c i

Đ

:T
Đ g

c i

Đ i

g

c

g

các giải

L

á

iể

g

á

g

c

g

c ii

gi

c i

ời

g

á

i

g
c

gQg giải

g

c i

g i

:N

g

g

i

g i g

g TMCP Q

Đ i- c i

á

Đ

L
N i

g

g

-N

cM c i

:P

g

g

ờ g c

c

: T

c ic

iể các á

g i

g i

g
c

giá c
:

- ngân hàng:
cgi
ể c

i

c

g gĐ i

g

g

: Các

Ng

gN

c iĐ

L
N i

g

iii K ả

g
á giá

:P

c

i :

hảo s t ối cảnh ên ngoài
T

c i

K ảá

á các
c

ểc
c

g
hảo s t ối cảnh ên trong

á
g ời

g

g
c

g ời


5
C i
c i

c i

: Các giải

á

g

c i

c

á
Q

i

K

ả i

P

c

giá
Đ

c
c
c

ic i

á

g i

c

i các
Ng

c ể

á

g TMCP Q

i–c i

á

L
5. Bố c c đề tài
Ng i

g

C

g 1: C

g

i

c

g:

c

c

g

g

i

C
Q

g

:T

i–c i
C

Ng

á

c
Đ

g i

c

i Ng

g TMCP

L

g 3: K

g

g TMCP Q

i–c i

á

á

iể

Đ

L

i

c

i

6. Tổng quan tình hình nghi n c u
P á
i

iể

c

c

c
i

ác giả

i

g c
Điể

Đặ g T
Mi

g
c ọ

g C

g i

c

g

g

c

Ki

L

g

i


c

c

0

á

iể

á

á

iể

g

ãc

c

Đ

các ác giả
T

T

ã
i

c

g

g

ác

0
các i

i

á

i các g

V V
g

0

giá

á

i

g

các
g


g

i

0
g Q

c các
iể

K á
i

á
g

g
c

i

c
á

iể


6
T

i

các

c

i ặc iể

c

ừ g ác giảg

ic

g

g iể
g

ác

các ác giả g i

c
V V

K á

Nẵ g Đ
i

c i
Đ g

i

i

á

c

Ki

L

á

Đ

Ng

i g

c
g

c

g

c

á

iể

i g

c

Đ

L

N
g

g TMCP Đ g
g

á

gc


i g

c

i

g

ảc

i á

g

c
c

giải

g

i g
g á

c
g

ừ g g

c

gc

g i
c

iể

g i

c

c

các

ừ g g

Vi

Đ Nẵ g Đ

c

c

i

i các g i

g i g i

g

–Đ

c

g i
á

i g

g

c

0

– c i

á

ờ g

Hải V

c

g
g iể

á

g TMCP Đ g

Tác giả

giá

g

c

g i

g Mi

c

Đ i

g
0

ả g

g TMCP Đ g
Ma

I Vc i

g
các

Đặ g T

gQ

i

c i

ác

iể

c

c

ác giả

c

á

g i

ời

ểc

g
c i

0

á c

các
gc

cả các g

g Đ
i g

gc g ãc

á
g

g

i cả

i

iể

g

c

ic i

á

c

i

g
c g

i

ác
Các g i
ccác

V

i

0 0 ãc
Ng

gN

c

c
ả g

g

g: Đ á
g iể
c ã

g

:
á

c i

c
g

g i

ác

ặ gi i

i gi i
g

ic g

0
0– 0
i


7
g

g

c
c

Q
iể

g


g các
Đ ic i

á

i

g
gc

i i

g i

c

L

c

c c g

: Hi

ic

g
á gi

c

c

i Ng
g i

g
g TMCP

c

á

c

V
g

Đ

g

g gi

g i

g TMCP Q
V
ời iể

ời gi

c
i–c i

g i
0

c

á

c

Đ

L

: Các g i

c

g i
cc

c

i
c

i


8
CHƯƠNG 1

CƠ SỞ

UẬN VỀ KINH DOANH D CH V TH
C A NG N H NG THƯƠNG MẠI

1.1. TỔNG QUAN VỀ TH NG N H NG
1.1.1. Kh i niệm về th thanh to n
C i
g

g

00 các

ái i

i

ix

c
C

á

i

g

iggi

i

N

c

g ời c

á cácg

i

c

i

c

i gc

ác c

g

g Đ

ời

McN

i

c

c g

g g ời

g

g

ic

c g
g i
c

VIS
T

á

gc c g

N

g

c
c

g
c

c g

i

C

g C
g

g
g
g

g

gi i C g

á

g

c

g i
g i

c

i

i

iểg

i

i các g
á

c
ời

i
i các
c

g ời

i

ic

0

c

i

g

g

g
g

Y

á

TM các

N

C

K i á
g V

á

á

g

g

i ác ã

c

g

g ời

i

g ể

gc c

i
g

g

g

c

x

c

c

i

ã

g

g Ng ời

c

á

g

Y

c
g

á i

i

g Mg

J

g ời i

i

i

Đ
i

g

á

g

g ể

ii các á

g

g

g

ời c

i các c

c

i


c

g i

g
g

iọcá


9
T

g

g

0

g

0

TT-NHNN

á g

0

g
giải

c

g

Th ngân hàng là

phư ng tiện thanh to n o t chức ph t hành th ph t hành đ thực hiện giao
ch th theo c c

iều iện và

iều

hoản được c c ên thỏa thuận. Th

trong Thông tư này hông ao gồm c c lo i th
hàng hóa

ch v ph t hành chỉ đ sử

o c c t chức cung ứng

ng trong việc thanh to n hàng hóa

ch v của chính c c t chức ph t hành đó
1.1.2. Đặc điểm và vai trò c a th
á
T
ISO

á
0 ể

c

T

i

i

ọcác

g

ặc c i

g

i g
c

T

á c các ặc iể

:

c

ác

gc

i

i

g ừ

ác

c

g

c

c

g
cT

:V i

cc

c

ểc

g i

ii

g

c

c

g ể

i

c

xã

cò c các

các Hi

gc

c

ờ g

g gi

g


á

i

i
g

ặc

ác

á

i

c
i :c

cc

c

c

g

ải

c C

cò cg

cả

c

c i

ặc

c

g: Tg

g

T
c

g

Ng i

T

c i

i

c i
c

i

i

c

c

các
T

i

i

g ừ
c

ờ g

i

i

i
gọ

g

á
g

c

i

g i

cặcg

c

g cò
g

cc
cg

i

giả
c

i

g

g

C g
g ời

c
i

g


10
á

ặc i c

ể x
á

Giả
i

i

g i

á
g ừ

i

g

i

giả

g:iể c i

c…

á

giả

ả x

cg

i

g i

g
iể


T g
á

i

g

c

gc g g
g

g i

i

ác
G

i
xi

c i

g ời c
T
i

i

i


i

g
i

c
c

c

i
gc

i ò

g

ic

i

c
g

i

N

i
g

c

g á c
c

i

gọ

c

g i

ọ g

ig i c

á

i

c

ã PIN c

c

g

g

i V
c

c

g

gc

g

c

c

gi i c g ác
i

c

gc

c

i

c g i
Đ g

i

g

g iá

c

g i

á

g

g
i

:

c i

i các
á

c

á


i

i

g

c

á

c

ig

ặc g

ác

g

ờ g

á

c

i

c g

g

g
các gi

i

g

g

á
c

i các

g i

iá
c

i:

c
i c gi

c gi

c
á

c

ặc i

c

iể

á

g

g

á

á


+L
iể

ặc i

iác


g i

g
gi

c ò g i
g ể

á

c
g i

c

g

g

g:

g
g

c
gg

ii

ác

g

g i

g ic

ác

g


11
gc

g

c g
c

i

Các

ig á g ể

i ãi

c

i

ác

c

gi

c

gc

ểc
gic

g

c

g giả

g
1.1.3. Ph n o i th thanh to n
các i
C

c

- T
g

c

ác

g ời

ặc
ừ:

:

:
i

g c g g

g i c

c

i g i

i

N

g i

g

g ừ c

c iể
c

c

i

ã

g i

g ừ
giả

g

ểx

g
g ừc

i

c i

g
-T

g

ix

i

S

c

ọc

x
c

i

:L

cc ả x

gc c

g i L i


i
c

i

g i

c

c

g
ã

i

cc

g

c

g i

g

g

g

g ãi
gặ

ể giả
P

i

c

-Tg

ác

g gic g

á

g

á

ác

:
:L

g

i

g i

gc

i

g Đ

á

c

ả c

i

i

c

g

g ãi

i
-T

các

i
P

c

i g

g

ặc các c
i

-T
ặ c

c

c
g C

c

g

á

c i i

i

các

á

á c
i C

:L
:

:

c gc

c

ả iể

á
Ng

g
g

g i
c gc


12
c

c

cc i i
á

g

-T

i C

g

i

i

ọc

gi

ọcg

i giá

ã ả

cc

c P

P

c

i xã
C

-T

cc

c

c
-T

á
i

-T

i

i

c

gi

i

i

cò gọi

c

c

ặ g

c

c i

g
C

i g

g


g Ti

c

g

cg

Ng i


i

ii

á

cc
c

g:
i

c

i

c i i
P

c

c

các

ác

c
gc

i

:

g VIP

:L

i

g

ờ g

ic

c

c

ặc

VIP

g

i

g

c

g:
c gi i

i

ác

g i

gc

c

c

i ể

c

i

:L
c

ii

c

các g i

c

c Ki
c

i

g

g i

á:L

c

P

-T

c

ic : L

g G

L i

ácgc gc
c

c

c

c

c

:L

c

i

-T

g

á

g

i

g

ác g

i

i

ặc

g c

g gi

c
g

gi

i g

i C

ải c

ờ g

á

c

c

cg

c g

c

g i

i

C

-T

iá POS

:

c i

g i

c

i

i

ả T

TM
giTM

g i

c

i các iể

g i

ác
i

C

c

c
cc

á

c gi Đ g
gi i

i

g

g
gi i


13
gc
i

c

T

i

c

c

c

c

i ò

ic

1.2. D CH V TH
1.2.1. Kh i niệm đặc điểm và ph n o i dịch v th
á
T

g ời

ọ g
i

g xã

i
c

i

g i

gả g gig

c

c g

T
c g

g
g

gc

i

i

g ả

c

-

g

g ể á

00 QH
g

g

c

c

c
g

c

L

giá

ch v

g

ời

N
Từ

g

0

g

các

c

á

c
c

g

g

(sau
c

c

c

gọi

c

ác

g

QH
i

á g0

i

c i

g
á

c
g

g

c

ái i

g ả
c

c g

g
g

g
g

á c

i

g

i

c

c g

g

các

g ả

á

th

gác

T

ái

i

gọi

ác

c iể

c

i

c

i
ả c

T
00

c

C

g

cc

g ả
i i

c

g
i

ái i

ọc

i

i T

c

g i

g

i các

ọi

ác
T

i i

0

c
á g0

ả x
g
c

gc gc

0

i

g g

c

g c

ác

g

gVi

ái i

ch v

g

g


14

c

c

c

g

g c các ặc iể

:

g ác ời gi
g

g

c

Tính vô hình:
g

ác

i

c
g

c

i

ác

c

g

c
g

giá

cc
g

ci

gc

gc gc

c

g

i c ác

i ò g

c

c

c các g

g K ác

ể á

gc

c gc

g

gc

c

ặc

g
c

i i

i

c

c

ng

ch v th : g ời

g i
Tính hông t ch r i gi a cung cấp và tiêu
g

á cTM POS ể
g

ời

g

g

i gi

i

c

c

g

Q á

c i

g

c

ic

i

g

i

c

ác

Tính hông th

ự tr :

gc

g

c gc

g

gi

i gi

c

các

i

g

ig

TM POS
g

cg xả

c

ác

c

i

i

c

c

i

ặc các

c gc

Tính hông đồng nhất về chất lượng:
cc gc

g

c

ác

ời gi
g

ờ g

i

i

c


c
i

c

g
c c gc

c

ác

g

c
Gi

i
T

c

g T
c
c

i

gc gcác
i

g

i

c

i

c

c

g

ác

g

g

g

i
g

i

c

:
i

i

ả i
á

g

gi
i

c
c


á

:

c

g

TM
á

i các

á

POS


15
á
iể

g

á

á

g

á

c i cc i i

i g

i
ải

C

c S
i
i

i è

i

á

ác

g

g

ải

ii

i g


g

g i

g i
c

c i

g

g

gc
i

ci

g ả i

i

c i

ic

ời

i

i
i

i

:

áci

i

g

g
i

i

á

TM

g

g cò c

c

g

ác

gc

i

g

c

ặc

ic i i

i

i

Ng i

g

ãi


g i

các
iể

c
i

c

giểá

c ả i

c ã xác

cg i

:V i
gc i i

i

c

g…
C

c

i

các

ừ g g

g

c

c

c i

c

ác

c

á

g

1.2.2. C c ch thể tham gia thị trường th
C

ĩ

Cg

Ng

g

c g
c i

ác

i

á

i g

g
c

ặc c

á

c

i

ã
g

các c

c gc

các

c

:L
c

c

c

á

i

g ời

cc

c

c

ic

i
:T


c


g

g

á
g
i c

cá

c
g

g

c
c

ặc
g

á

g

c

c
g

:L
c

á

g

:

á

á

i

á
cg

i
g

Ng ời ã


g

à

á
c

g i

Ng
g

c
á

g

g c

ự p á

g
c i

i ả c
g


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×