Tải bản đầy đủ

Chất lượng phần mềm - Đại học Bách Khoa Hà Nội

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

KĨ THUẬT PHẦN MỀM

CHẤT LƯỢNG PHẦN
MỀM
Reporter : Nguyễn Đình Chiểu
MSSV : 20176703

20/4/2019

Click icon to add picture


CHẤT LƯỢNG

Theo điều 3.1.1 của tiêu chuẩn ISO 9000:2005 định nghĩa chất lượng là: "Mức độ đáp ứng các yêu cầu của một
tập hợp có đặc tính vốn có"

Với phần mềm, có 2 loại chất lượng đáng quan tâm
Chất lượng thiết kế bao gồm các yêu cầu, thông số

kỹ thuật, thiết kế của hệ thống
Sự phù hợp tập trung vào việc cài đặt cụ thể
Sự hài lòng của người dùng bao gồm sản phẩm tương thích,

chất lượng tốt,chuyển giao trong ngân sách và
thời gian

2


CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

(Software quality) là khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của người dùng về tính năng cũng
như công dụng được nêu ra một cách tường minh hoặc không tường minh trong những ngữ
cảnh xác định.

Để đo lường chất lượng phần mềm, các tổ chức thường dựa vào các tiêu chí đánh giá của chứng chỉ ISO 9001
hoặc chứng chỉ CMM (Capability Maturity Model).

3


ĐO LƯỜNG

Đo lường chất lượng phần mềm là về định lượng mức độ hệ thống hoặc phần mềm có các đặc
tính ứng dụng quan trọng bao gồm việc đo các thuộc tính cấu trúc của kiến trúc ứng dụng, mã
hóa và tài liệu trực tuyến.

Đo lường chất lượng phần mềm cấu trúc và chức năng về cơ bản được thực hiện thông qua kiểm thử
phần mềm:
- Kiểm thử phần mềm được sử dụng để đưa ra kết quả xác định mức độ đáp ứng yêu cầu, thực hiện đúng chức năng,
mục tiêu, thiết kế hệ thống và nhu cầu người dùng.- Chất lượng chức năng phần mềm phản ánh nó tuân thủ hay phù hợp với một thiết kế nhất định, dựa trên
các yêu cầu chức năng hoặc thông số kỹ thuật.
4


MỤC ĐÍCH

Quản lý rủi ro: Lỗi phần mềm gây tổn hại chi phí về thời gian, nguồn lực và có thể gây tử vong cho con người.

Quản
Ví dụ lý
: Năm
chi phí:
1999,
hệ sự
thống
biếnứng
mấtdụng
của tàu
có chất
vũ trụ
lượng
NASA
phần
khimềm
đáp xuống
tốt đã được
sao Hỏa
kiểm
dođịnh
lỗi cài
giúp
đặtgiảm
dữ liệu.
thiểu chi phí phát triển, bảo trì và dễ
dàng thay đổi để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Yếu tố quan trọng trong đánh giá chất lượng phần mềm là chất lượng ứng dụng trong kinh doanh.

5


TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN

TÍNH NĂNG

- Tính phù hợp
- Tính chính xác

- Khả năng tương tác
- Tính bảo mật

ĐỘ TIN CẬY

-Tính hoàn thiện cấu trúc ứng dụng
     - Khả năng phục hồi, quản lý tài nguyên
- Qui trình mã hóa
 - Tính phức tạp của các thuật toán lập trình
  - Phần mềm quản lý tính toàn vẹn và tính thống nhất của dữ liệu

- Khả năng xử lý và chịu lỗi

6


TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN

HIỆU QUẢ

- Cấu trúc ứng dụng
- Độ tương tác thích hợp với các nguồn tài nguyên

- Hiệu suất, thời gian truy cập và quản lý dữ liệu
-  Quản lý bộ nhớ, mạng và không gian đĩa

TÍNH BẢO MẬT

- Cấu trúc ứng dụng
       - Sự tuân thủ thiết kế nhiều lớp
- Vấn đề thực tế bảo mật
 - Qui trình mã hóa, lập trình
- Bảo mật truy cập vào hệ thống, kiểm soát các chương trình

-  Qui trình mã hóa, lập trình
7


TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN

KHẢ NĂNG BẢO TRÌ

KÍCH THƯỚC

- Cấu trúc phần mềm và lập trình hướng đối tượng
-  Khả năng phân tích

-  Kích thước kỹ thuật :
 Phương pháp đánh số kỹ thuật phổ biến nhất là số dòng mã trên mỗi công

nghệ, số lượng tệp tin, chức năng, các lớp học, bảng biểu,…

- Mức độ phức tạp của giao dịch, lập trình,thuật toán
- Khả năng kiểm thử được

- Tính ổn định của phần cứng, hệ điều hành, thành phần trung gian, cơ sở dữ liệu độc lập

- Kích thước chức năng :

Để đo kích thước chức năng phổ biến nhất là phân tích điểm
chức năng
8


QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

Bước 1:

Bước 2:

-  Xác định mục tiêu đánh giá

- Xác định các đại lượng đo lường

-  Xác định sản phẩm cần đánh giá

- Mức đo lường chuẩn

-  Xây dựng mô hình chất lượng

- Tiêu chí đánh giá

Bước 3:

Bước 4:

Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng phần mềm

Đo lường, đánh giá chất lượng phần mềm

- Quản lý ở mức tổ chức

-  Thực hiện đo lường

- Hỗ trợ việc quản lý dự án

-  So sánh với mục tiêu, cơ chế đánh giá
-  Kết quả đánh giá
9


THANK YOU!

Click icon to add pictureTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×