Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 3
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I/ MỤC TIÊU
Giúp HS:
- Biết dấu hiệu chia hết cho 9.
- Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9.
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sách
vở để học bài.
2.Kiểm tra bài cũ:
- Nêu dấu hiệu chia hết cho 2 và dấu hiệu
chia hết cho 5.
- GV nhận xét ghi điểm.
3/ Bài mới :
a) Giới thiệu bài
- GV ghi bảng.
b) Tìm hiểu bài :
- GV giao nhiệm vụ cho HS : tự tìm vài số
chia hết cho 9 và vài số không chia hết cho

9.
- Cho HS thảo luận nhóm bằng cách nhẩm
bảng nhân chia cho 9.
- Nếu chia hết cho 9 thì xếp vào 1 cột bên
trái đó.
- Không chia hết cho 9 xếp vào một cột bên
phải.
Ví dụ:

Hoạt động học
- Cả lớp thực hiện.

- 2 HS lên bảng nêu.

- HS lắng nghe.
- HS nhắc lại.

- Thảo luận nhóm bắng cách
nhẩm bảng nhân 9.


72 : 9 = 8
74 : 9 = 8 ( dư 2 )
18 : 9 = 2
19 : 9 = 2 ( dư 1 )
27 : 9 = 3
28 : 9 = 3 ( dư 1 )
- GV cho HS nhận xét về dấu hiệu chia hết
cho 9 và không chia hết cho 9.
* GV : Đối với dấu hiệu chia hết cho 9 khác
với dấu hiệu chia hết cho 5 và 2 vì dấu hiệu
chia hết cho 2 và 5 thì ta chỉ dựa vào số tận
cùng của chữ số nhưng dấu hiệu chi hiết
chia hết cho 9 có tổng các chữ số là 9.
- GV cho HS nêu dấu hiệu chia hết cho 9 in
đậm trong SGK.
+ Bây giờ ta xem dấu hiệu không chia hết
cho 9 có đặc điểm gì?
- Cho HS tính nhẩm tổng của các chữ số ghi
ở cột bên phải và nêu nhận xét .


- GV nhận xét và chốt Các số có tổng các
chữ số không chia hết cho 9 thì không chia
hết cho 9.
- Vậy muốn biết một số chia hết cho 9 hay
không ta căn cứ vào đâu ?
c) Luyện tập:
* Bài tập 1: SGK/97 : Hoạt động cá nhân.
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS dựa vào công thức đã học để
làm bài tập.
- Yêu cằ cả lớp làm vào vở, 2 HS làm vào
phiếu học tập.
- Nêu cách làm để tìm được các số chia hết
cho 9.

- HS nhận xét và rút rakết
luận.
- HS lắng nghe.

- 2 HS nêu.

- HS tính nhẩm và nêu.
- Bạn nhận xét bổ sung.

- Vào tổng cùa các vhữ số đó.

- 1 HS nêu.
- Cả lớp làm bài vào vở, 2 HS
làm bài vào phiếu.
- 2 HS dán kết quả, HS khác
nhận xét.
- HS giải thích.
- 1 HS đọc kết quả.


- GV thu bài chấm nhận xét.
* Bài tập 2: SGK/97 : Hoạt động cá nhân.
- Gọi HS đọc đề.
- Yêu cầu : Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9
để làm bài.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở, 2 HS làm vào
phiếu học tập.
- Dụa vào dấu hiệu nào em có kết quả đó.
- GV nhận xét, chốt.
* Bài tập 3 : SGK/97 : Tổ chức trò chơi
tiếp sức.
- Mỗi dãy 3 em thi đua nhau tìm viết hai số
có ba chữ số và chia hết cho 9.
- GV nhận xét và tuyên dương.
* Bài 4 : SGK/97 : Hoạt động nhóm.
- Gọi HS đọc đề.
- Yêu cầu nhóm đôi thảo luận để tìm ra chữ
số thích hợp điền vào ô trống tạo thành số
chia hết cho 9.
- Giải thích cách làm ở bài tập 4.
- GV nhận xét chung.
4/ Củng cố :
- Nêu lại dấu hiệu chia hết cho 9 và không
chia hết cho 9.
5/ Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài dấu hiệu chia hết cho 3.

- 1 HS nêu.
- Cả lớp làm bài vào vở, 2 HS
làm bài vào phiếu.
- 2 HS dán kết quả, HS khác
nhận xét.
- HS giải thích.
- 1 HS đọc kết quả.
- Các em thi đua tìm từ.
- HS khác cổ vũ.

- 1 HS đọc đề.
- Nhóm đôi thảo luận rồi ghi
nhanh vào vở.
- Đại diện nhóm trình bày, bạn
nhận xét.
- HS lần lượt giải thích.

- HS nêu.

- HS cả lớp lắng nghe về nhà
thực hiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×