Tải bản đầy đủ

Giáo án Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

BÀI 3
DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 9
I/ Mục tiêu :
Giúp HS :
-Biết dấu hiệu chia hết cho 9.
-Bước đầu biết vận dụng dấu hiêu chia hết cho 9 trong 1 số tình huống
đơn giản.
II/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1/ Giới thiệu bài :
2/ H/dẫn HS phát hiện ra dấu hiệu
chia hết cho 9 :
-HS tìm vài số chia hết cho 9 và
-Y/c :
không chia hết cho 9.
-Vài HS lên bảng viết kquả thành 2
cột (cột bên trái ghi phép chia hết
cho 9, cột bên phải ghi phép chia
-H/dẫn HS nhận xét, rút ra dấu hiệu không chia hết cho 9).
chia hết cho 9.

-Y/c :
-Tính tổng các chữ số ở cột bên phải
và nêu nhận xét “Các số có tổng các
. Các số nào chia hết cho 9 ?
chữ số chia hết cho 9 thì chia hết
cho 9”.
-Y/c :
-Các số có tổng các chữ số chia hết
. Các số nào không chia hết cho 9 ? cho 9 thì chia hết cho 9.
-Vài HS nhắc lại dấu hiệu chia hết
-Y/c :
cho 9.
3/ Thực hành :
-Các số có tổng các chữ số không
+BT1: Củng cố dấu hiệu chia hết
chia hết cho 9 thì không chia hết cho
cho 9
9.
-Y/c :
-Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2, 5,
9.
-Khi chữa bài, y/c :


+Btập2: Biết các số không chia hết
cho9
-1 HS đọc y/c BT.
-Y/c :
-HS nêu số chia hết cho 9.
-Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 9.
+Btập 3 : (Dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :
+Btập4:(dành cho HS khá giỏi)
-Y/c :
4/ Củng cố, dặn dò :
-Chuẩn bị bài Dấu hiệu chia hết
cho 3.
-Nhận xét tiết học.

-1 HS đọc y/c BT.
- HS nêu các số không chia hết cho
9 (chọn số mà tổng các chữ số
không chia hết cho 9).
-1 HS đọc y/c BT.
-1 HS lên bảng viết, lớp viết vào vở.
-1 HS đọc y/c BT.
-1 HS lên bảng điền, lớp điền vào
SGK.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×