Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 5


a)Ví dụ
20 : 5 =10
30 : 5 = 6
40: 5 = 8
15 : 5 = 3
25 : 5 = 5
35 : 5 = 7

41 : 5 = 8 (dư 1)
32 : 5 = 6 (dư 2)
53 : 5 = 10 (dư 3)
44 : 5 = 8 (dư 4)
46 : 5 = 9 (dư 1)
37 : 5 = 7 (dư 2)
58 : 5 = 11 (dư 3)
19 : 5 = 3 (dư 4)


b) Dấu hiệu chia hết cho 5
Các số có tận cùng là 0 hoặc 5

thì chia hết cho 5
* Chú ý : Các số không có chữ số
tận cùng là 0 hoặc 5 thì không chia
hết cho 5


THỰC HÀNH
BÀI 1: Trong số 35, 8, 57, 660, 4674,
3000, 945, 5553.
a)Số nào chia hết cho 5?
b) Số nào không chia hết cho 5?


• BÀI 2 Viết số chia hết cho 5 thích
hợp vào chỗ chấm :
• a)150<…<160
• b)3575<…<3585
• c)355;340;345;…;…;360


• BÀI 3:Với ba chữ số 0;5;7 hãy viết
các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba
chữ số đó và đều chia hết cho 5.


Bài 4: Trong các số 35, 8, 57, 660,
945, 5553, 3000
a)Số nào vừa chia hết cho 5 vừa chia
hết cho 2?
b) Số nào chia hết cho 5 nhưng
không chia hết cho 2?


DẶN DÒ KỲ SAU: LUYỆN TẬP
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×