Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 2: Biểu thức có chứa một chữ

TOÁN LỚP 4

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Tính:
a) 12712 + 6543
12712 + 6543 gọi là gì? Kết quả của 12712 + 6543 gọi là gì?
b) 2570 x 6
2570 x 6 gọi là gì ? Kết quả của 2570 x 6 gọi là gì?
Bài làm:
a) 12712 + 6543 = 19255
12712 + 6543 gọi là biểu thức.
19255 gọi là giá trị của biểu thức 12712 + 6543.
b) 2570 x 6 = 15420
2570 x 6 gọi là biểu thức.
19255 gọi là giá trị của biểu thức 2570 x 6.
Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Lan có 3 quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan

có tất cả … quyển vở.


3
3
3

3

Thêm

5

Có tất cả

8

1. Khi3 biết
một
giá gì
trị cụ thể
+ a có
điểm
+
gọimột
là biểu
của
a, a
muốn
tính
giá
1.3 Khi
biết
giá trị
trị của
cụ
giống

khác
các


biểu thức 3 + a ta thay giá trị
thểthức
của a, có
muốn
tính giá trị
chứa
củabiểu
a vào
biểu
thức
rồi
thực
thức
trên.
Từ
đó
củaphép
biểutính.
thức 3 + a ta làm
hiện
một chữ.

suythế
ra nào?
3 + a gọi là gì?
như

2.2.Mỗi
thay
chữchữ
a bằng
số
Mỗilầnlần
thay
a bằng
ta tính được một giá trị của
số ta tính được gì?
biểu thức 3 + a

Nếu a = 1 thì 3 + a = 3? + 1 = 4 ; 4 là một giá trị của biểu thức 3 + a
Biểu thức có chứa một chữ bao gồm: …............................
số, dấu phép tính và một chữ
Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


nhãm 1: yyugiugihÞhhpäu
nh«m2 : dhgfugkhlkhlk

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Biểu thức nào là biểu thức có chứa một chữ?

342 –

m+n:2

)
p
(53

a - 56

b:3

7

x

8

2
1
+

67 – 3 x
5

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Bài tập 1:
Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):
a) 6 – b với b = 4
Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2
b) 115 – c với c = 7
Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108
c) a + 80 với a = 15
Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Bài tập 2:
Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

x
125 + x

b)

8

30

100

125 + 8 = 133 125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

y

200

960

1350

y - 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – 20 = 1330

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Bài tập 3:
Nối với giá trị tương ứng

240

Nếu m = 10 thì 250 + m =…
Nếu m = 0 thì 250 + m =…

280
260
220

Nếu m = 80 thì 250 + m =…
330
Nếu m = 30 thì 250 + m =…

250
170
Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Bài tập 3:
Nối với giá trị tương ứng

573

Nếu n = 10 thì 873 - n =…
Nếu n = 0 thì 873 - n =…

943
883
873

Nếu n = 70 thì 873 - n =…
843
Nếu n = 300 thì 873 - n =…

803
863
Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


CHÀO BẠN. TỚ
CHÍNH LÀ
BIỂU THỨC CÓ
CHỨA MỘT CHỮ.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh ThảoTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×