Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 5: Ôn tập bảng nhân

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

2

3

BÀI GIẢNG

MÔN TOÁN LỚP 3

ÔN TẬP CÁC BẢNG NHÂN


Ôn tập các bảng nhân
1 a) Tính nhẩm:
3 × 4 = 12

2 × 6 = 12 4 × 3 = 12 5 × 6 = 30


20
×
5
4
=
×
4
7
=
×
16
28
2
8
=
3 × 7 = 21
3 × 5 = 15 2 × 4 = 8

4 × 9 = 36 5 × 7 = 35

45
×
16
5
9
=
×
4
4
=
×
2
9
=
18
3 × 8 = 24
TaiLieu.VN


Ôn tập các bảng nhân


1 a) Tính nhẩm:
200 × 3
Nhẩm : 2 trăm 3 = 6 trăm
Vậy : 200 × 3 = 600
200 × 2 = 400

300 × 2 = 600

200 × 4 = 800

400 × 2 = 800

100 × 5 = 500

500 × 1 = 500

TaiLieu.VN


Ôn tập các bảng nhân
1 Tính nhẩm (theo mẫu):
Mẫu:

4 × 3 + 10 = 12 + 10
= 22

a) 5 × 5 + 18 = 25 + 18 b) 5 × 7 – 26 = 35 – 26
=
9
= 43
c) 2 × 2 × 9 = 4 × 9
= 36
TaiLieu.VN


Ôn tập các bảng nhân
3 Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn
xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao
nhiêu cái ghế?
Bài
Bài giải
giải ::
Số
Số cái
cái ghế
ghế trong
trong phòng
phòng ăn
ăn đó
đó có
có là:
là:
44 × 88 == 32
32 (cái
(cái ghế)
ghế)
Đáp
Đáp số
số :: 32
32 cái
cái ghế
ghế
TaiLieu.VN


Ôn tập các bảng nhân
1 Tính chu vi hình tam giác ABC có kích
thước ghi trên hình vẽ:

100cm

cm

B

0
10

100
cm

A

C

Chu vi hình tam giác ABC là
100 × 3 = 300 (cm)
Đáp số : 300 cm
TaiLieu.VN


Ôn tập các bảng nhân
(Xem sách trang 9)
Bài sau: Ôn tập các bảng chia

TaiLieu.VN
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×