Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 5: Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số

TaiLieu.VN

www.themegallery.


Toán
Khởi động

1 Viết
Viếtsố
sốthích
thíchhợp
hợpvào
vàoôôtrống:
trống:
a)

b)

TaiLieu.VN


6

6

×5
×9

30

54

:6

:6

5

9

www.themegallery.


Toán
Bài cũ :
2

Có 30 lít dầu đựng đều vào 6 can. Hỏi
mỗi can có bao nhiêu lít dầu ?
Bài
Bàigiải:
giải:
Số
Sốlít
lítdầu
dầutrong
trongmỗi
mỗican
canlà:
là:
30


30::66==55(l)
(l)
Đáp
Đápsố
số::55lít
lítdầu
dầu

TaiLieu.VN

www.themegallery.


Toán
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
Bài toán: Chị có 12 cái kẹo, chị cho em 1 số kẹo đó. Hỏi
3
chị cho em mấy cái kẹo?

Nhận xét:
Chia 12 cái kẹo thành 3 phần bằng nhau
Mỗi phần đó là 1 số kẹo
Bài
3
Bàigiải:
giải:
? kẹo
Chị cho em số kẹo là:
12 kẹo
TaiLieu.VN

Chị cho em số kẹo là:
12
12::33==44(cái)
(cái)
Đáp
Đápsố
số:4
:4cái
cáikẹo
kẹo
www.themegallery.


Toán
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Thực hành:
1 Viết
Viếtsố
sốthích
thíchhợp
hợpvào
vàochỗ
chỗchấm
chấm??
a) 12 của 8 kg là 4… kg;

b) 13 của 24 giờ là 8 giờ;

c) 15 của 45 m là …
9 m;

d) 16 của 42 phút là 7 phút;

TaiLieu.VN

www.themegallery.


Toán
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.

Thực hành:
2

Một cửa hàng có 40m vải xanh và đã bán
được 1 số vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã bán
5
mấy mét vải xanh ?
Bài
Bàigiải:
giải:
Số
Sốmét
métvải
vảixanh
xanhcửa
cửahàng
hàngđó
đóđã
đãbán
bánlà:
là:
40
40::55==88(m)
(m)
Đáp
Đápsố
số::88mét
métvải
vải

TaiLieu.VN

www.themegallery.


Toán

Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.
Xem sách trang 26
Bài sau : Luyện tập

TaiLieu.VN

www.themegallery.


TaiLieu.VN

www.themegallery.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×