Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 9: Xem đồng hồ

T O A N 3


T O A N 3

Bài 13:

TaiLieu.VN


T O A N 3
11

12

1

10

2


9

3
8

4
7

Một
ngày
bắt
đầu
từ ?
Một
1
giờ
ngày
chiều

còn
bao
Đồng
hồ
chỉ
mấy
giờ
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
lúc
nào
?giờ
Đến
gọi
nhiêu

mấy
giờ?
?lúc
nào ?

TaiLieu.VN6

5

Một ngày bắt đầu từ 12
1
giờ
chiều
còn
Đồng
Đồng
hồ
hồ
chỉ
chỉ
12
8
giờ
giờ
giờ
đêm
hôm
trước
đến
Một ngày có 24
giờ.
là 13
giờ.
12gọi
giờ đêm
hôm
sau.


T O A N 3
11

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

12

1

10

11
2

9

33
88
6

1
2

10
9

4
7

12

5

3
8

4
7

6

5

Nhóm đôi thảo luận trả lời hai câu hỏi sau:
- Mỗi đồng hồ trên chỉ mấy giờ?
- Tương ứng với giờ đó, nêu vị trí của kim giờ và kim phút.
TaiLieu.VN


T O A N 3
11

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

12

1

10

11
2

9

3
8

4
7

6

5

12

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

8 giờ 5
8 giờ 15
8 giờ 30
phút
phút
hoặc 8phút
giờ
- Khoảng thời gianKim
kimgiờ
phútchỉ
đi quá
từ sốsố128 đến rưỡi
số 1 là 5 phút:
phút chỉ
x 1 vào
= 5 phút
Kim5phút
số 3
- Khoảng thời gian kim phút đi từ số 12 đến số 3 là 15 phút:
Kim giờ chỉ quá số58phút x 3 = 15 phút Kim giờ chỉ giữa số 8 và số 9
Kim -phút
chỉ vào
1 kim phút đi từ số 12Kim
Khoảng
thời số
gian
đếnphút
số 6 là
phút:
chỉ30vào
số 6.
5 phút x 6 = 30 phút
TaiLieu.VN


T O A N 3
11

12

Bài 1: NốI

1

10

3
8

4 giờ 5 phút

6

11

12

1
2

12 giờ 35
phút
4 giờ 10 phút

3

9

8

4
7

6

11

12

1
2

8

4
7

6

5

4
7

6

11

12

5

1

10

2
3

9

4 giờ 25 phút

3

9

TaiLieu.VN

3

8

7 giờ 30 phút

5

10

2

8

5

10

1

9

4
7

12

10

2

9

11

4
7

6

11

12

5

1

10

2
3

9

6 giờ 15 phút

8

4
7

6

5


T O A N 3

- Lớp được chia thành 4 đội. Mỗi đội được phát một mô
hình đồng hồ.
- Mỗi lượt chơi, mỗi đội cử 1 bạn lên chơi. Khi nghe giáo
viên hô một thời điểm nào đó (chẳng hạn 4 giờ 10 phút) các
đội chơi nhanh chóng quay kim đồng hồ đến vị trí đúng thời
điểm giáo viên nêu ra.
- Bạn quay xong đầu tiên được 3 điểm, quay xong thứ hai
được 2 điểm, quay xong thứ ba được 1 điểm, quay xong cuối
cùng không được điểm, quay sai trừ 2 điểm. Đội nào giành
được nhiều điểm nhất là đội thắng cuộc.
TaiLieu.VN


T O A N 3

3

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
5:20

A

5 giờ 20
Mấy
giờ ?
phút

9:15

B

14:05

D

14 giờ 5
Mấy
giờ ?
phút

TaiLieu.VN

9 giờ 15
Mấy
giờ ?
phút

12:35

C

17:30

E

17 giờ 30
Mấy
giờ ?
phút

12 giờ 35
Mấy
giờ ?
phút
21:55

G

21 giờ 55
Mấy
giờ ?
phút


T O A N 3

14:05

14 giờ 5
phút

14 giờ 5 phút còn gọi là mấy
14
giờgiờ
? 5 phút còn gọi là 2 giờ 5 phút
chiều.
Số giờ

21
21 giờ
giờ 55
55 phút
phút còn
còn gọi
gọi là
là mấy
9 giờ 55 phút
giờ
đêm.?

TaiLieu.VN

Số phút

21:55
21 giờ 55
phút


T O A N 3

Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian ?

4

11

16:00

12

1

10
9

A
11

1

10

2

9

D

3
8

12

B

4
7

6

4
7

6

5

5

C
11

3
8

16:30

2

2

G

9

3
8

Đồng hồ A và B chỉ cùng thời gian là 4 giờ
Đồng
chiều.hồ C và G chỉ cùng thời gian là 4 giờ 30 phút
Đồng
chiều.hồ D và E chỉ cùng thời gian là 1 giờ 25 phút
chiều.
TaiLieu.VN

1

10

13:25

E

12

4
7

6

5


T O A N 3

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×