Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 33: Hình chữ nhật

MÔN TOÁN LỚP 3
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính giá trị của biểu thức:
a) 324 – 20 + 61
b) 15 + 7 x 8
Bài làm:
a) 324 – 20 + 61 = 304 + 61
= 365.
b) 15 + 7 x 8 = 15 + 56
= 71.
TaiLieu.VN


MÔN TOÁN LỚP 3
Bài: HÌNH CHỮ NHẬT

TaiLieu.VN


Bài: HÌNH CHỮ NHẬT
A


B

D

C

Kết luận:

* Hình chữ nhật ABCD có:
• 4 góc đỉnh A, B, C, D đều là
góc vuông.
• 4 cạnh gồm:
+ Hai cạnh dài AB và CD có độ
dài bằng nhau, viết là: AB = CD.
+ Hai cạnh ngắn AD và BC có độ
dài bằng nhau, viết là: AD = BC.

• Hình chữ nhật có 4 góc vuông, có 2
cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn
bằng nhau.
• Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ dài
cạnh ngắn gọi là chiều rộng.

TaiLieu.VN


Bài 1

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình
chữ nhật ?
(Hoạt động nhóm 3 – 4 em).

A

D

B

MC Q

N

PI

E

G

H

R

S

U

T

* Hình MNPQ và hình RSTU là hình chữ nhật.
TaiLieu.VN


Các em hãy tìm các hình ảnh xung quanh
lớp có dạng hình chữ nhật ?

TaiLieu.VN


Bài 2

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi
hình chữ nhật sau:
(Học sinh làm việc cá nhân).

A

D

B

C

AB = CD = 4cm.
AD = BC = 3cm.
TaiLieu.VN

M

N

Q

P
MN = PQ =
5cm.
MQ = NP =
2cm.


Bài 3

Tìm chiều dài, chiều rộng của
mỗi hình chữ nhật có trong hình
vẽ bên:
(Hoạt động nhóm 3 – 4 em).

A

B

* Hình chữ nhật MNCD có:
- Chiều dài: DC = MN = 4cm.

1c - Chiều rộng: NC = MD = 2cm.
m
N

M

* Hình chữ nhật ABNM có:

2c - Chiều dài AB = MN = 4cm.
m - Chiều rộng AM = BN = 1cm.
D

4cm

C

* Hình chữ nhật ABCD có:
- Chiều dài AB = DC = 4cm.
- Chiều rộng BC = AD = 3cm.

TaiLieu.VN


Bài 4

a/

TaiLieu.VN

Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình
chữ nhật:

b/


Củng cố và dặn dò:
A

D

B

C

• Hình chữ nhật có 4 góc vuông,
có 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh
ngắn bằng nhau.
• Độ dài cạnh dài gọi là chiều dài, độ
dài cạnh ngắn gọi là chiều rộng.

*Về nhà các em xem trước bài hình vuông và
tìm một số vật dụng xung quanh có dạng hình
vuông.
Cảm ơn quý thầy cô đã đến dự giờ lớp 3E.
Chúc các em học sinh học tốt trong giờ học sau.
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×