Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 36: Chu vi hình vuông

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra
*Chọn câu trả lời đúng:
Một
mảnh
hình
nhật
chiềuchiều
dài 20m,
Hình
chữđất
nhật
có chữ
chiều
dàicó
10cm,
rộng chiều

rộng 5cm,
10m.chu
Tínhvichu
mảnh
đấtlà:đó.
hìnhvichữ
nhật
A.15cm
B. 50cm
C. 30cm
TaiLieu.VN


Toán

Chu vi hình vuông
Chu vi hình vuông ABCD là:

A

3 cm

B

3 cm

C

 Muốn tính chu vi hình
vuông ta lấy độ dài một
cạnh nhân với 4.

TaiLieu.VN

D

3 cm

Hoặc 3 x 4 = 12 cm


3 cm

3 + 3 +3 +3 = 12 (cm)


Toán

Chu vi hình vuông
Bài 1.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Caïnh

Chu vi

TaiLieu.VN

8 cm

8x4=
32 (cm)

12 cm

31 cm 15 cm

12 x 4 =
48 (cm)

31 x 4 = 15 x 4 =
124 (cm) 60 (cm)


Toán

Chu vi hình vuông
Bài 2: Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình
vuông cạnh 10cm. Tính độ dài đoạn dây đó.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm
TaiLieu.VN

Bài giải
Độ dài đoạn dây dài là :
10 x 4 = 40 (cm)
Đáp số: 40 cm


Xem hình

20 cm

Bài 3: Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20 cm. Tính chu vi
hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế ?

B


Bài giải

TaiLieu.VN

Chiều dài hình chữ nhật là:
20 x 3 = 60 (cm)
Chu vi hình chữ nhật là:
(60 + 20) x 2 = 160 (cm)
Đáp số: 160 cm

N


20 cm

BN

Có 8 cạnh
Vậy chu vi hình chữ nhật bằng độ dài của 8 cạnh hình
vuông cộng lại.
20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 160 (cm)
Hay

TaiLieu.VN

20 x 8 = 160 (cm)


Bài 3: Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi
hình vuông MNPQ.
Giải
M

3 cm

Chu vi hình vuông MNPQ là:

N

3 x 4 = 12 (cm)
Đáp số: 12 cm

Q
TaiLieu.VN

PTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×