Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ:
Tính diện tích hình vuông có cạnh là :
a = 7 cm
Giải :
Diện tích hình vuông là :
7 x 7 = 49 (cm2)
Đáp số: 49 cm2

TaiLieu.VN


Tính diện tích hình chữ nhật a = 3cm, b =
8cm
Giải :

Diện tích hình chữ nhật là :
3 x 8 = 24 (cm2)
Đáp số : 24 cm2

TaiLieu.VN


PHÉP CỘNG CÁC SỐ
TRONG PHẠM VI 100 000

TaiLieu.VN


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

45732 + 36194
=?
45732
+
36194

81926

2 cộng 4 bằng 6, viết 6.
3 cộng 9 bằng 12, viết 2 nhớ 1.
7 cộng 1 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.
5 cộng 6 bằng 11, viết 1, nhớ 1.
4 cộng 3 bằng 7,thêm 1 bằng 8,viết 8

45732 + 36194 =
81926

TaiLieu.VN


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
Bài 1 : Tính
+ 64827
21957


TaiLieu.VN

+ 86149
12735

+

37092
35864

72468
+
6829


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
Baøi 1 : Tính
+ 64827
21957

+ 86149
12735

86784

98884

TaiLieu.VN

+

35864

72468
+
6829

72956

79297

37092


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 2 : Đặt tính rồi tính

TaiLieu.VN

a) 18257 + 64439
26734

b) 35046 +

52819 + 6546
6820

2475 +


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

18257 + 64439
+

18257
64439
82696

TaiLieu.VN

52819 + 6546
52819
+ 6546
59365


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

35046 + 26734
+

TaiLieu.VN

35046
2673
4
61780

2475 + 6820
+

2475
6820
9295


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 3 : Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD
(kích thước theo hình vẽ)
A

9
cm

B

6c
m
C

TaiLieu.VN

D


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
A

Giải :
Diện tích của hình chữ
nhật ABCD là :
6 x 9 = 54 (cm2)
Đáp số : 54 cm2

TaiLieu.VN

9
cm

B

6c
m
C

D


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Bài 4 : Đoạn đường AB dài 2350 m và đoạn đường CD dài
3 km. Hai đoạn đường này có chung nhau một chiếc cầu
từ C đến B dài 350m. Tính độ dài đoạn đường từ A đến D.
C

A

350
m

B

2350 m
3 km

TaiLieu.VN

D


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
A

C

350 m

2350 m

B

3 km
Giải :

Đoạn đường AC là :
2350 – 350 = 2000 (m) = 2
km
Đoạn đường AD là :
2 + 3 = 5 (km)
Đáp số : 5 km

TaiLieu.VN

D


Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Củng cố :
- Về nhà các em xem lại bài và làm ở VBTT.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×