Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 1 bài 8: Ôn tập về giải toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


Kiểm tra bài cũ:

25
cm

Tính chu vi tam giác có số đo các cạnh như hình vẽ sau:
B
32
cm
A
Bài giải:

40cm

Chu vi hình tam giác ABC là:
25 + 32 + 40 = 97 (cm)

Đáp số: 97 cm

TaiLieu.VN

C


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng
được nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai
trồng được bao nhiêu cây?
Tóm tắt: - Đội Một trồng được: 230 cây
- Đội Hai trồng nhiều hơn: 90 cây
- Đội Hai trồng được: ? Cây.

TaiLieu.VN


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

N

Bài 1: Đội Một Tóm tắt:
trồng được 230
- Đội Một trồng được: 230 cây
cây, đội Hai
- Đội Hai trồng nhiều hơn: 90 cây
trồng
được
- Đội Hai trồng được: ? Cây.
nhiều hơn đội
Bài giải:
Một 90 cây.
Đội Hai trồng được số cây là:
Hỏi đội Hai
230 + 90 = 320 (cây)
trồng được bao
Đáp số: 320 cây
nhiêu cây?TaiLieu.VN


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

Bài 2: Một cửa hàng, buổi sáng bán được 635 lít
xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128
lít. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao
nhiêu lít xăng?
Tóm tắt:

TaiLieu.VN

- Buổi sáng bán được: 635 lít xăng
- Buổi chiều bán ít hơn: 128 lít xăng
- Buổi chiều bán được: ? lít xăng


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

V

Bài 2: Một cửa Tóm tắt:
hàng, buổi sáng
- Buổi sáng bán được: 635 lít xăng
bán được 635 lít
- Buổi chiều bán ít hơn: 128 lít xăng
xăng, buổi chiều
- Buổi chiều bán được: ? lít xăng
bán được ít hơn
Bài giải:
buổi sáng 128
lít. Hỏi buổi
Buổi chiều bán được số lít xăng là:
chiều cửa hàng
635 – 128 = 507 (lít)
đó bán được
Đáp số: 507 lít.
bao nhiêu lít
xăng?
TaiLieu.VN


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

Bài 3: Giải bài toán theo mẫu:
a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả
cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy
quả cam?

Mẫu:

TaiLieu.VN

Bài
Bài giải:
giải:
Số
Số cam
cam ởở hàng
hàng trên
trên nhiều
nhiều hơn
hơn số
số cam
cam ởở hàng
hàng
dưới
77 –– 55 == 22 (quả)
dưới là:
là:
(quả)
Đáp
Đáp số:
số: 22 quả.
quả.


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

N
Bài 3: b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam.
Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là bao
nhiêu?
Tóm tắt:

Bài giải:

TaiLieu.VN

- Nữ có: 19 bạn
- Nam có : 16 bạn
- Nữ nhiều hơn nam: ? bạn
Bài
Bài giải:
giải:
Nữ
Nữ nhiều
nhiều hơn
hơn nam
nam số
số bạn
bạn là:
là:
19
19 –– 16
16 == 33 (bạn)
(bạn)
Đáp
Đáp số:
số: 33 bạn.
bạn.


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

Bài 4: Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng
35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu
kg?
Tóm tắt:

TaiLieu.VN

- Bao gạo nặng: 50 kg
- Bao ngô nặng: 35 kg
- Bao ngô nhẹ hơn bao gạo: ? kg


ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN.

V

Bài 4: Bao Tóm tắt:
gạo cân nặng - Bao gạo nặng: 50 kg
50 kg, bao - Bao ngô nặng: 35 kg
ngô cân nặng - Bao ngô nhẹ hơn bao gạo: ? kg
Bài giải:
35 kg. Hỏi
bao ngô nhẹ
Bao ngô nhẹ hơn bao gạo số kg là:
hơn bao gạo
50 – 35 = 15 (kg)
Đáp số: 15 kg.
bao
nhiêu
kg?
TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×