Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 12: Tìm số chia

PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN GIÃ 3

Chào mừng thầy cô đến dự giờ
thăm lớp
MƠN : TỐN – LỚP 3A
BÀI : TÌM SỐ CHIA
TaiLieu.VN


Toán

KiÓm tra bµi cò:
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm như
thế nào ?
Muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó
cho số lần ?

TaiLieu.VNToán

KiÓm tra bµi
cò:
Một cửa hàng buổi sáng bán được 60l dầu, số lít dầu bán
được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi
chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ?
Bài giải
Số lít dầu buổi chiều bán được là:
60 : 3 = 20 ( l )
Đáp số: 20l dầu
TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia
1. Nhận xét

Có phép chia :
6
Số bị chia
Ta có:

2. Tìm số chia x chưa biết
30 : x = 5
x = 30 : 5
x = 6
TaiLieu.VN

:

2

=

3

Số chia
2=

6

Thương
:

3


Toán

Tìm số chia
1. Nhận xét:
Có phép chia :
6

:

Số bị chia
Ta có:
2. Tìm số chia x chưa biết
30 : x = 5
x = 30 : 5
x = 6

2

=

3

Số chia
2

=

Thương
6

:

3

Trong phép chia hết, muốn tìm số chia
ta lấy số bị chia chia cho thương.
TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia

Thực hành

TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia
Bài 1/39: Tính nhẩm:
35 : 5 = 7

28 : 7 = 4

24 : 6 = 4

21 : 7 = 3

35 : 7 = 5

28 : 4 = 7

24 : 4 = 6

21 : 3 = 7

TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia
Bài 2/39: Tìm x :
a) 12 : x = 2
x = 12 : 2
x=6

b) 42 : x = 6
x = 42 : 6
x=7

c) 27 : x = 3
x = 27 : 3
x=9

d) 36 : x = 4
x = 36 : 4
x=9

e) x : 5 = 4
x=4x5
x = 20

g) x X 7 = 70
x = 70 : 7
x = 10

TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia
Bài 3/39: Trong phép chia hết, 7 chia cho mấy để được:
a) Thương lớn nhất ?
Trong phép chia hết, 7 chia cho 1 để được thương lớn nhất.
b) Thương bé nhất ?
Trong phép chia hết, 7 chia cho 7 để được thương bé nhất.

TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia

Chọn đáp án đúng:
49 : x = 7
A. x = 42

B. B.
x=7

C. x = 203

D. x = 56

B. x = 60

C.C.
x = 11

D. x = 275

55 : x = 5
A. x = 50
TaiLieu.VN


Toán

Tìm số chia

Củng cố - Dặn dò:
- Trong phép chia hết muốn tìm số chia ta làm như thế nào ?
- Về xem lại bài và học thuộc quy tắc tìm số chia.
- Xem trước bài: Luyện tập
+ HSKG: Tập làm bài 1,2,3/40
+ HSKK: Tập làm bài 2/40

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×