Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 15: Đềcamét. Héctômét

TaiLieu.VN

www.themegallery.com


Đố bạn?
1m = 10
…. dm
1km = 1000
…. m
1dm = 10
…. cm
1cm = 10
…. mm
? …,
? m, dm, cm, mm
Km, …,
TaiLieu.VN


Toán


Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

*Đề - ca - mét là một đơn vị đo độ dài
Đề - ca - mét viết tắt là dam
1dam = 10 m

A 1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1m

1dam

B

*Héc - tô - mét là một đơn vị đo độ dài
Héc –tô – mét viết tắt là hm
1hm = 10 dam
1hm =100 m

TaiLieu.VN

Km, hm, dam, m, dm, cm, mmToán

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Bài 1: Số?
100
1 hm = ……m
10
1 dam = …..m
10 dam
1 hm = …..
1000 m
1 km = …….
TaiLieu.VN

10 dm
1 m = …..
100 cm
1 m = ……
1 cm =10
….. mm
1000 mm
1 m = ……..


Toán

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Bài 2(a):

4 dam = … m

Nhận xét: 4 dam = 1 dam x 4

= 10 m x 4
= 40 m

4 dam = 40 m
TaiLieu.VN


Toán

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Bài 2(b): Viết số thích hợp vào chỗ chấm
(theo mẫu):

4 dam = 40 m

8 hm = 800 m

7 dam = 70
….m
90
9 dam = ….m
60
6 dam = ….m

7 hm = 700
…. m
9 hm = 900
…. m
5 hm = 500
…. m

TaiLieu.VN


Toán

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
Bài 3 : Tính (theo mẫu)
Mẫu:
2dam + 3dam = 5dam

24dam – 10dam = 14 dam

25dam + 50dam = 75 dam 45 dam - 16dam = 29 dam
8hm + 12hm = 20 hm
67hm – 25 hm = 42 hm
36hm + 18hm = 54 hm 72hm – 48 hm = 24 hm
TaiLieu.VN


Thử tài : Chọn câu trả lời đúng

2 hm = ? dam:
A. 200 dam
B. 2000 dam

TaiLieu.VN

C. 20 dam
D. 2 dam


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×