Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 17: Thực hành đo độ dài

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bài

: và viết tên
* Đọc
các đơn vò trong
* Viết đơn
số vò
thích
Bảng
đo hợp
độ
vào .chỗ trống :
dài
50
5m 3cm

=
3
cm
7cm 5mm =75
mm8cm
98
9dm
=

TaiLieu.VN


Bài
1Hãy
:
vẽ các
đoạn thẳng có độ
dài được nêu ở
bảng sau :
TaiLieu.VN


TaiLieu.VN

ẹoaùn
thaỳng
AB

ẹoọ daứi

CD
EG

12cm
1dm 2cm

7cm


Bài 2 : Thực


Đo độ dài rồi
hành
cho biết kết quả
a)
Chiều
dài
cái
đo :
b)
Chiều
bút
của dài
em; mép
bàn học của em ;
c) Chiều cao chân
bàn học của em .

TaiLieu.VN


Bài 3 : Ước
a) Bức
lượng
: tường
lớp em cao
khoảng
b)
Chân bao
tường
nhiêu
lớp
emmét
dài ?
khoảng bao
TaiLieu.VN


Tieát sau
:

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×