Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 18: Bài toán giải bằng hai phép tính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TaiLieu.VN


TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ

TaiLieu.VN


TOÁN

BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH
sách giáo khoa trang 50

TaiLieu.VN


Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài toán 1:

Hàng trên có 3 cái kèn, hàng dưới có
nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn. Hỏi:
a. Hàng dưới có mấy cái kèn?
b. Cả hai hàng có mấy cái kèn?

Tóm tắt

Hàng trên:

3 kèn
2 kèn

Hàng dưới:

Bµi gi¶i

TaiLieu.VN

...kèn?

a. Sè kÌn ë hµng díi
lµ: 3 + 2 = 5
b. Sè(c¸i)
kÌn ë c¶ hai
hµng3lµ:
+5=8
§¸p sè: a. 5 c¸i
(c¸i)
kÌn
b. 8 c¸i

…kèn?


Bi toỏn gii bng hai phộp tớnh
Bi toỏn 2: B th nht cú 4 con cỏ, b th hai cú nhiu hn b
th nht 3 con cỏ. Hi c hai b cú bao nhiờu con cỏ?


Bài
Sốgiải
cá ở bể thứ hai

Túm tt
B th nht:
B th hai:

TaiLieu.VN

4 con cỏ
3 con cỏ con cỏ?

là:4 + 3 = 7
(con)
Số cá ở cả hai bể
là:4 + 7 = 11
(con)Đáp số: 11
con


Bài toán giải bằng hai phép tính
GHI NHỚ

Muốn giải bài toán bằng hai phép tính ta làm theo
hai bước:
-Bước 1: Tìm phần thứ hai chưa biết.
-Bước 2: Tìm cả hai phần

TaiLieu.VN


Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán 1:
Hàng trên có 3 cái kèn,hàng dưới
có nhiều hơn hàng trên 2 cái kèn.
Hỏi:
a. Hàng dưới có mấy cái kèn?
b.Cả hai hàng có mấy cái kèn?

Bµi gi¶i
a.Hàng dưới cã số c¸i
kÌn là:
3 + 2 =5 (kÌn)
b. Cả hai hµng cã sè c¸i
kÌn lµ:
3 + 5 = 8 ( kÌn)
TaiLieu.VN

Bài toán 2:
Bể thứ nhất có 4 con cá, bể
thứ hai có nhiều hơn bể thứ
nhất 3 con cá.Hỏi cả hai bể có
bao nhiêu con cá?
Bài giải
Số cá bể thứ hai là:
4 + 3 = 7 ( con)
Số cá cả hai bể là:
4 + 7 = 11 ( con)
Đáp số: 11 con


Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài tập 1: Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7

tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu
tấm bưu ảnh?
Bài giải

Tóm tắt
Anh có:
Em có:

15 bưu ảnh
7 bưu … bưu
ảnh?
ảnh

Em có số bưu ảnh là:
15 – 7 = 8 (tấm)
Cả hai anh em có số bưu ảnh là:
15 + 8 = 23 (tấm)
Đáp số: 23 tấm bưu ảnh

TaiLieu.VN


Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài Tập 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:
Tãm
t¾t

Bao gạo:

Bao ngô:

TaiLieu.VN

27kg
5kg

.kg?


Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài Tập 3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó:
Tãm
t¾t
Bao gạo:
Bao ngô:

Bài giải

27kg
5kg ..kg
?

Số kilôgam ngô có là:
27 + 5 = 32 (kg)
Tổng số kilôgam gạo và ngô là:
27 + 32 = 59 (kg)
Đáp số: 59 kg

TaiLieu.VN


1.Số quả táo ở hàng dưới là:
a. 8 quả.
b. 9 quả.
c. 7 quả.

quả? 2.Số quả táo ở cả hai hàng là:

... quả ?
TaiLieu.VN

a. 11 quả.
b. 17 quả.
c. 14 quả.


Bài toán giải bằng hai phép tính
Bài toán:

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu,thùng thứ hai
đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu.Hỏi cả
hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?
Số lít dầu thùng thứ hai:
a.18 lít
b.6 lít
c.24 lít
Số lít dầu cả hai thùng:
a.42 lít
b.18 lít

TaiLieu.VN

c. 24 lít


Bài toán giải bằng hai phép
tính
Củng cố

Muốn giải bài toán bằng hai phép tính ta làm như thế nào?
Muốn giải bài toán bằng hai phép tính ta làm theo hai bước:
-Bước 1: Tìm phần thứ hai chưa biết.
-Bước 2: Tìm cả hai phần

TaiLieu.VN


Bài toán giải bằng hai phép tính
Dặn dò
-Về nhà giải lại các bài toán trang 50 SGK.
- Chuẩn bị bài: Giải bài toán bằng hai phép tính (tiếp
theo).
- HSK-G suy nghĩ tìm cách giải các bài toán vào vở
chuẩn bị bài.
- HSKK đọc cách giải các bài toán trong SGK /51.

TaiLieu.VN


Bµi häc ®Õn ®©y lµ
kÕt thóc

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×