Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 18: Bài toán giải bằng hai phép tính

TaiLieu.VN


Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Tính:
27
7 x– 327+ :73==21
27+– 79
==28
18

TaiLieu.VN


Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài toán: Một cửa hàng ngày thứ bảy bán được 6 xe đạp,
ngày chủ nhật bán được số xe đạp gấp đôi số xe đạp

trên. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu xe
đạp?
Tóm tắt:
6 xe
Thứ bảy:
? xe
Chủ nhật :
Cả hai ngày = ngày Bài
thứ bảy
giải:+ ngày chủ nhật
(BướcSố
2) xe đạp bán trong ngày chủ nhật
(Bước
là: 1)
6 x62xe
= 12 (xe) ngày thứ bảy x 2
Số xe đạp bán trong ngày cả hai ngày là:
6 + 12 = 18 (xe)
Đáp số: 18 xe đạp

TaiLieu.VN


Toán:

PHIẾU BT

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 1: Quãng đường từ nhà đến chợ huyện dài 5km, quãng đường từ chợ
huyện đến bưu diện tỉnh dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà đến chợ huyện
(theo sơ đồ sau). Hỏi quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài bao nhiêu
ki-lô-mét ?
Nhà

5km

Chợ huyện

Bưu điện tỉnh


? km
Quãng đường nhà = Quãng đường
Bài giải:
nhà + Quãng đường chợ huyện
đường
chợ huyện đến
đến bưu điện tỉnhQuãngđến
chợ từ
huyện
đến bưu
bưu điện
điện tỉnh
tỉnh dài là:
(Bước 2)
(Bước 1)
5 x 3 = 15 (km)
Quãng đường từ nhà đến bưu điện tỉnh dài là:
55km
+ 15 = 20 (km) Quãng đường nhà x 3
đến chợ huyện
Đáp số: 20 km

TaiLieu.VN


PHIẾU BT

Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 2: Một thùng đựng 24l mật ong, lấy ra

1
số lít mật ong đó.
3

Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?
Tóm tắt:
Lấy ra

?l

24l
Bài–giải:
Còn lại = thùng đựng
lấy ra
Số lít mật ong lấy
ra là:1)
(Bước 2)
(Bước
24 : 3thùng
= 8 (l)đựng : 3
24l
Số lít mật ong còn lại là:
24 – 8 = 16 (l)
Đáp số: 16 l mật ong

TaiLieu.VN


Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 3:

Trò chơi:
Số ?
7
56
6

TaiLieu.VN

gấp 6 lần

bớt 6

giảm
gấp 27lần
lần

thêm
bớt 27


Toán:

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

- Xem lại 2 bước giải của bài toán giải bằng
hai phép tính.
- Chuẩn bị tiết Luyện tập trang 52.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×