Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 18: Bài toán giải bằng hai phép tính

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ CẦU


kiểm tra bài cũ

Bài 2(50)
Thùng thứ nhất đựng
18lít dầu, thùng thứ
2 đựng nhiều hơn
thùng thứ nhất 6 lít
dầu. Hỏi cả 2 thùng
đựng bao nhiêu lít
dầu?
Giải
Giải
Thùng thứ 2 đựng số lít dầu là:
Em có số bưu ảnh là:
18 + 6 = 24 (l)
15 – 7 = 8 (tấm)
Cả 2 anh em có số bưu ảnh là: Cả 2 thùng đựng số lít dầu là:
18 + 24 = 42 (l)

15 + 8 = 23 (tấm)
Đáp số: 42 lít
Đáp số: 23 tấm
Bài 1(50)
Anh có 15 tấm bưu ảnh,
em có ít hơn anh 7 tấm
bưu ảnh. Hỏi cả 2 anh
em có bao nhiêu tấm
bưu ảnh?

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

1) Bài toán: Một cửa hàng ngày thứ bảy
bán được 6 xe đạp. Ngày chủ nhật bán
được số xe đạp gấp đôi số xe đạp trên. Hỏi
cả hai ngày cửa hàng đó đã bán được bao
nhiêu xe đạp?

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Tóm tắt:
Thứ bảy:
Chủ nhật:

TaiLieu.VN

6 xe

}

? xe

Bài giải


Số xe đạp bán trong ngày chủ nhật là:
6 x 2 = 12 (xe)
Số xe đạp bán trong cả 2 ngày là:
6 + 12 = 18 (xe)
Đáp số: 18 xe đạp


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
2) Luyện tập
Bài 1: Một cửa hàng buổi sáng bán được 26kg
đường, buổi chiều bán được số đường gấp
đôi buổi sáng.Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán
được bao nhiêu kg đường?

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Tóm tắt:
Buổi sáng:
Buổi chiều:

26kg

} ? kg

Bài giải
Buổi chiều bán được số kg đường là:
26 x 2 = 52 (kg)
Cả 2 buổi bán được số kg đường là:
26 + 52 = 78 (kg)
Đáp số: 78 kg
TaiLieu.VN


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Tóm tắt:
Buổi sáng:
Buổi chiều:

TaiLieu.VN

26kg

} ? kg

Bài giải
Có tất cả số phần :
1 + 2 = 3 (phần)
Cả 2 buổi bán được số kg đường là:
26 x 3 = 78 (kg)
Đáp số: 78 kg


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 2: Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ
huyện dài 18 km. Quãng đường từ chợ huyện
về nhà bằng 1 quãng đường từ bưu điện tỉnh
3
đến chợ huyện.Hỏi quãng đường từ bưu điện
tỉnh về nhà dài bao nhiêu km?

TaiLieu.VN


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Tóm tắt
Bưu
điện
tỉnh

18km

chợ
huyện

nhà

? km
Bài giải
Quãng đường từ chợ huyện về nhà dài số km là:
18 : 3 = 6 (km)
Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài số km là:
18 + 6 = 24 (km)
Đáp số 24 km
Số km từ chợ huyện về nhà là:
Số km từ bưu điện tỉnh về nhà là:
TaiLieu.VN


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Bài 3 số ?
5
30

gấp 4 lần

giảm 5 lần

20

6

thêm 6
thêm 4

26

10

6

TaiLieu.VN

42

gấp 3 lần
giảm 7 lần

18

6

bớt 5
bớt 4

13

2


Toán
Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Bài về nhà 1,2,3 (51)

TaiLieu.VN


Giờ học kết thúc kính chúc
sức khoẻ các thầy cô giáo.

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×