Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 19: Bảng nhân 8

Trường Tieåu hoïc Ninh Ña

TaiLieu.VN


Toán:

1.Tính:
a) Gấp 24 lên 4 lần,
rồi bớt đi 17.

24 x 4 = 96 ;
= 79.

TaiLieu.VN

96 – 17

b) Giảm 63 đi 9
lần, rồi thêm 59.


63 : 9 = 7 ; 7 + 59
= 66.


Toaùn:
Baûng nhaân 8
1. Xây dựng bảng nhân 8 :
8 được lấy 1 lần, ta viết:
8 x 1 = 8.
8 được lấy 2 lần, ta có:
8 x 2 = 8 + 8 = 16
Vậy: 8 x 2 = 16.

8x1= 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48

8 được lấy 3 lần, ta có:

8 x 7 = 56

8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24

8 x 8 = 64

Vậy:

8 x 9 = 72

8 x 3 = 24.

8 x 10 = 80
TaiLieu.VN

+8
+8
+8
Toaùn:
Baûng nhaân 8

TaiLieu.VN

8 x 1

= 8

8 x 2

= 16

8 x 3

= 24

8 x 4

= 32

8 x 5

= 40

8 x 6

= 48

8 x 7

= 56

8 x 8

= 64

8 x 9

= 72

8 x 10 = 80


Toaùn:
Baûng nhaân 8
8x1=8

TaiLieu.VN


Toaùn:
Baûng nhaân 8

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Toaựn:
Baỷng nhaõn 8
2. Luyn tp

Baứi 1: Tớnh
nhaồm

TaiLieu.VN

8 x 3 = 24

8 x 2 = 16

8 x 5 = 40

8 x 6 = 48

8 x 8 = 64

8 x 10 = 80

8 x 4 = 32

8x1= 8

8 x 7 = 56

0x8= 0

8 x 9 = 72

8x0= 0


Toán:
Bảng nhân 8

Bài 2: Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có
bao nhiêu lít dầu?

Tóm
tắt:

1 can : 8 l
6 can :…..
……l ?
TaiLieu.VN

? lít

Bài
giải:

6 can như thế có
là:
8 x 6 = 48( l )


Toaùn:
Baûng nhaân 8

Bài 3:Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống:

8

TaiLieu.VN

16

24

32

40

48

56

64

72

80


Toaùn:

Baûng nhaân 8

TaiLieu.VN

4032

64
56

72
16

80 24


Toaùn:

Baûng nhaân 8
8 x

TaiLieu.VN

1

=

8 x 2
16

=

8 x 3
24

=

8 x 4
32

=

8 x 5
40

=

8 x 6
48

=

8

=

x 7

8


Toán:

Bảng nhân 8

- Các em học thuộc
bảng nhân 8
- Chuẩn bò bài :
Luyện tập

TaiLieu.VN


CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×