Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

TaiLieu.VN


Toán
Bài 1:

Kiểm tra bài cũ:

8 x 7 + 8 = 56 + 8
= 64

8 x 2 + 8 = 16 + 8
Bài 2:

= 24

Một cuộn dây dài 20m, người ta cắt lấy 2 đoạn, mỗi
đoạn dài 8m. Hỏi cuộn dây đó còn lại bao nhiêu mét ?
Tóm tắt bài toán:
Bài giải:


TaiLieu.VN

Số mét dây cắt đi:
8 x 2 = 16 (m)
Số mét dây còn lại:
20 - 16 = 4 (m)
Đáp số: 4 m

8m

8m
20m

m?


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

a/ 123 x 2 = ?
123
x 2

* 2 nhân 3 bằng 6, viết 6.

24 6

* 2 nhân 1 bằng 2, viết 2.

* 2 nhân 2 bằng 4, viết 4.

123 x 2 = 246
b/ 326 x3 = ?
326
x 3
978
326 x 3 =
TaiLieu.VN

* 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7


* 3 nhân 3 bằng 9, viết 9.

978


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Bài 1: Tính:
341
x 2

213

212

3

682

639

4
848

x

x

110

203

5

3
609

x

550

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a, 437 x 2

b, 319 x 3

205 x 4

TaiLieu.VN

171 x 5

437
x 2

205
x 4

8 7 4

8 2 0

x


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Bài 3: Mỗi chuyến máy bay chở được 116 người. Hỏi 3
chuyến máy bay như thế chở được bao nhiêu người?

Tóm tắt: Một chuyến: 116 người
Ba chuyến: . . . . Người?
Bài giải: Số người trên 3 chuyến máy bay là:
116 x 3 = 348 (người)
Đáp số: 348 người

TaiLieu.VN


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Bài 4: Tìm x:
a/ x : 7 = 101

b/ x : 6 = 107

x = 101 x 7

x = 107 x 6

x = 707

x = 642

- Vì sao khi tìm x câu a/ ta lại tính tích 101 x
7?
+ Vì x là số bị chia trong phép chia. x : 7 = 101
nên muốn tìm x ta lấy thương nhân với số
chia.

TaiLieu.VN


TOÁN: NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

CỦNG CỐ DẶN DÒ:
- Nêu cách nhân số có 3 chữ số với số
có 1 chữ số?
- Tiết sau chuẩn bị tiết luyện tập.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×