Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 20: Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số


Toán

Kiểm tra bài cũ
Đặt tính và tính: 23 x 4
Tính: 8 x 5 + 8 = ?

TaiLieu.VN


Toán
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
a)

123 x 2 = ?
123
x 2

* 2 nhõn 3 bằng 6, viết6.

246


* 2 nhõn 1 bằng 2, viết 2.

123 x 2 = 246

TaiLieu.VN

* 2 nhõn 2 bằng 4, viết 4.


Toỏn:
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

b) 326 x 3 = ?
326
x
3
978
326 x 3 = 978

TaiLieu.VN

* 3 nhõn 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhõn 2 bằng 6, thờm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhõn 3 bằng 9, viết 9.


Toỏn:
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
a) 123 x 2 = ?
123
x 2

* 2 nhõn 2 bằng 4, viết 4.

246

* 2 nhõn 1 bằng 2, viết 2.

* 2 nhõn 3 bằng 6, viết 6.123 x 2 = 246
b) 326 x 3 = ?
x

326
3
978

326 x 3 = 978

TaiLieu.VN

* 3 nhõn 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhõn 2 bằng 6, thờm 1 bằng 7, viết 7.
* 3 nhõn 3 bằng 9, viết 9.


Toỏn;

NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Bài 1 : Tớnh
x

312
2
624

TaiLieu.VN

x

210
4
840

x

3 01
3
903

x

142

x

127

4

3

568

381


Toỏn;
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Bài 2: Đặt tớnh rồi tớnh
201 x 3 ;

117 x 5 ;
117

4

201
x
3

484

603

x

TaiLieu.VN

121

;

x

5
58 5

106 x 7
x

121 x 4

106
7
742


Toỏn;
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
Bài 3:

Có 8 hàng, mỗi hàng xếp 105 vận động viên. Hỏi có tất
cả bao nhiêu vận động viên ?

Túm tắt:
105vận động viờn

? vận động viờn

Bài giải:
8hàng cú số vận động viờn là:
105 x 8 = 840 (vận động viờn)
Đỏp số: 840 vận động viờn
TaiLieu.VN


Toỏn;
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ

Bài4: Tỡm
x:
a)

x : 4 = 102
x = 102 x 4
x = 408

TaiLieu.VN

b)

x : 7 = 118
x = 118 x 7
x = 826


Toỏn;
NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
a) 123 x 2 = ?
12 3
x
2
246
123 x 2 =

* 2 nhõn 3 bằng 6, viết 6.
* 2 nhõn 2 bằng4, viết 4.
* 2 nhõn 1 bằng 2, viết 2.

246

b) 326 x 3 = ?
326
x
3

* 3 nhõn 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.
* 3 nhõn 2 bằng 6, thờm 1bằng 7, viết 7.
* 3 nhõn 3 bằng 9, viết 9.

978
123 x 2 =
TaiLieu.VN

978


CHĂM

NGOAN

HỌC

GIỎITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×