Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 22: Bảng chia 8

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM TRẠCH-BỐ TRẠCH

BẢNG CHIA 8

TaiLieu.VN


-

TaiLieu.VN

Hào

-?

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch


Toán
Kiểm tra bài cũ

Em hãy đọc bảng nhân 8 !

TaiLieu.VN

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch


Toán

Bảng chia 8
Hoạt động 1:Củng cố bảng nhân 8

TaiLieu.VN

8x1=8
8x2=16
8x3=24
8x4=32
8x5=40

8x6=48
8x7=56
8x8=64
8x9=72
Đoàn Đức Thái-TH
Nam
8x10=80
Trạch


Hoạt động 2: Hình thành bảng chia 8


8 x 3 = 24

24 : 8 = 3

Có một phép nhân 8 thì có
một phép chia cho 8 tương


Đoàn Đức Thái-TH Nam
ứng.
Trạch
TaiLieu.VN


• 8x1=8
• 8x2=16
• 8x3=24
• 8x4=32
• 8x5=40
• 8x6=48
• 8x7=56
• 8x8=64
• 8x9=72
• 8x10=80
Đoàn Đức Thái-TH Nam
TaiLieu.VN

Trạch

• 8 :8=1
• 16:8=2
• 24:8=3
• 32:8=4
• 40:8=5
• 48:8=6
• 56:8=7
• 64:8=8
• 72:8=9
• 80:8=10


TaiLieu.VN

8 : 8=1
16 : 8 = 2
24 : 8 = 3
32 : 8 = 4
40 : 8 = 5
48 : 8 = 6
56 : 8 = 7
64 : 8 = 8
72 : 8 = 9
Đoàn Đức Thái-TH Nam
80 : 8 = 10
Trạch


8: 8= 1
16 : 8 = 2
24 : 8 = 3
32 : 8 = 4
40 : 8 = 5
48 : 8 = 6
56 : 8 = 7
64 : 8 = 8
72
:
8
=
9
Đoàn Đức Thái-TH Nam
TaiLieu.VN

Trạch


Hoạt động 3: Thực hành

• Bài 1: Tính nhẩm
4

32 : 8 =
16 : 8 = 2
56 : 8 = 7
40 : 8 =
64 : 8 =
80 : 8 =
TaiLieu.VN

5
8
10

24 : 8 = 3
9
72 : 8 =
8:8= 1
48 : 8=
56: 7 =
0:8=

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch

6
8
0


Bài 2: Tính nhẩm
• 8 x 5 = 40
• 40 :8= 5
• 40: 5= 8
•8 x 6 =
• 48 : 8=
• 48 : 6=

TaiLieu.VN

48

6
8

• 8 x 2 = 16
• 16 : 8 = 2
• 16 : 2 = 8
• 8 x 4 = 32
• 32 : 8 = 4
• 32 : 4 = 8
Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch


Bài 3:
Tóm tắt:
Có : 56 học sinh
Xếp: 8 hàng
Mỗi hàng:…học sinh?
Lời giải
Mỗi hàng có số học sinh là:
56: 8= 7 (học sinh)
Đáp
số:
7
học
sinh
Đoàn Đức Thái-TH Nam
TaiLieu.VN

Trạch


Ai nhanh hơn nào ?

TaiLieu.VN

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch


Hoạt động 4: Trò chơi
48

64

32

:8

TaiLieu.VN

40

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch

56


Bài tập về nhà:
Học thuộc bảng chia 8

TaiLieu.VN

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch


Bảng chia 8
Chào tạm biệt-Hẹn gặp lại

TaiLieu.VN

Đoàn Đức Thái-TH Nam
Trạch


TaiLieu.VN

Đoàn Đức Thái-TH Nam
TrạchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×