Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 22: Bảng chia 8

Bộ giáo dục và đào tạo

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


8
1
16
2
24
3
8 x 2 = 16 32
=
40
16 : 8 = 2 =

48
=
56
8 8x 3
3 = 24 64
=
=
24 : 8 =3 3 72
=
80

8 x 1= 8
8 : 8 = 1

TaiLieu.VN

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

8 =
8 =
8 =
84
85
86
87
8 8
8 9
810
=TaiLieu.VN

8
1

:

8

=

16
2

: 8

=

24
3

: 8

=

32
4

: 8

=

40
5

: 8

=

48
6

: 8

=


8

TaiLieu.VN

: 8

= 1


TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


Bµi1:TÝnh nhÈm
24 : 83=
80
5 :8=
40 : 84=
48 : 6 =
32 : 8 =
56 : 7 =
TaiLieu.VN

2: 8 =
16
6
48
1: 8 =
8:8=

6
8
9

56 : 8 =10
8
64 : 8 = 8
72 : 8 =


Bµi 2: TÝnh nhÈm:
8 x 5 40
=
x3=
58
5
40 : 8 =
8
24 : 8 =
40 : 5 =
24 : 3 =
TaiLieu.VN

832
x4 =

4
328: 8 =

48 8 x 6 = 24
3
6
8 48 : 8 = 8

32 : 4 =

48 : 6 =


Bµi 2: TÝnh nhÈm:
88 x
=
5 540
8 5
58 x 3 =
40 5
: 88
=
8
24 : 8 =
40 : 5 =
24 : 3 =
TaiLieu.VN

32x 4 =
8
4
32
8: 8 =

48 8 x 6 = 24
3
6
8 48 : 8 = 8

32 : 4 =

48 : 6 =


Bài 3: Một tấm vải dài 32m được
cắt thành 8 mảnh bằng nhau. Hỏi
mỗi mảnh dài mấy mét ?
Tóm tắt:
8 mảnh : 32 m
1 mảnh :. . . m ?
Bài giải:
Mỗi mảnh vải dài là:
32 : 8 = 4( m )
TaiLieu.VN

Đáp số: 4 m.


Bài4: Một tấm vải dài 32m được cắt
thành các mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi
cắt được thành mấy mảnh vải ?

Tóm tắt:

8m :

1 mảnh

32 m :. . . mảnh ?
Bài giải:
Cắt được số mảnh vải
là:
32 : 8 = 4( mảnh )
TaiLieu.VN


Bài 3:
Tóm tắt:
8 mảnh : 32 m
1 mảnh :. . . m ?

Bài giải:
Mỗi mảnh vải dài là:
32 : 8 = 4( m )
Đáp số: 4 m.

TaiLieu.VN

Bài 4:
Tóm tắt:
8 m : 1 mảnh
32 m:….. . mảnh?

Bài giải:
Cắt được số mảnh
vải là:
32 : 8 = 4( mảnh )
Đáp số: 4
mảnh.


Trß ch¬i
hän hoa ®o¸n sè

72 :
= 9
48
6

8
: 8=

32
= 4

TaiLieu.VN

56 :
7

:

8

8

=


TaiLieu.VN

8 : 8

=

1

16 : 8

=

2

24

: 8

=

3

32

: 8

=

4

40

: 8

=

5

48

: 8

=

6

56

: 8

=

7

64

: 8

=

8

72

: 8

=

9

80

: 8

=


- Các em học thuộc
bảng chia 8
- Chuẩn bò bài :
Luyện tập

TaiLieu.VN


TIẾT HỌC KẾT THÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×