Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 24: Bảng nhân 9

Trường Tieåu hoïc Ninh Ña

TaiLieu.VN


Toán:

1.Viết số vào ô
trống :

Số lớn

63

72

Số bé

7

8


9

9

1
9

1
9

Số lớn gấp mấy
lần số bé ?
Số bé bằng một
phần mấy số lớn ?
TaiLieu.VN


Toaùn:
Baûng nhaân 9
1. Xây dựng bảng nhân 9 :
9 được lấy 1 lần, ta viết:
9 x 1 = 9.
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 = 9 + 9 = 18
Vậy: 9 x 2 = 18.

9x1= 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54

9 được lấy 3 lần, ta có:

9 x 7 = 63

9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27


9 x 8 = 72

Vậy:

9 x 9 = 81

9 x 3 = 27.

9 x 10 = 90
TaiLieu.VN

+9
+9
+9


Toaùn:
Baûng nhaân 9

TaiLieu.VN

9 x 1

= 9

9 x 2

= 18

9 x 3

= 27

9 x 4

= 36

9 x 5

= 45

9 x 6

= 54

9 x 7

= 63

9 x 8

= 72

9 x 9

= 81

9 x 10 = 90


Toaùn:
Baûng nhaân 9
9x1=9

TaiLieu.VN


Toaùn:

TaiLieu.VN


Toaựn:
Baỷng nhaõn 9
2. Luyn tp

Baứi 1: Tớnh
nhaồm:

TaiLieu.VN

9 x 4 = 36

9 x 5 = 45

9x1= 9

9 x 8 = 72

9 x 3 = 27

9 x 9 = 81

9 x 2 = 18

9 x 10 = 90

9 x 7 = 63

0x9 =

0

9 x 6 = 54

9x0 =

0


Toaựn:
Baỷng nhaõn 9
Baứi 2 :
Tớnh:
a) 9 x 6 + 1754 +
=
=1771

=

TaiLieu.VN

9 x 3 x 2 27 x 2
= 54

b) 9 x 7 25 63 25
=
= 38
9x9:
9=

81 : 9
=

9


Toán:
Bảng nhân 9

Bài 3: Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9
bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu
bạn?
Tóm
tắt:

1 tổ :

9 bạn

3 tổ :…. . .…
bạnBài
?
giải:

Lớp 3B có là:
9x3=
27( bạn )
TaiLieu.VN


Toaùn:
Baûng nhaân 9

Bài 4:Đếm thêm 9 rồi vieát số thích hợp vào ô trống:
9

TaiLieu.VN

18

27

36

45

54

63

72

81

90


Toaùn:

Baûng nhaân 9

TaiLieu.VN

4536

63
54

72
18

90 27


Toaùn:

Baûng nhaân 9
9 x

TaiLieu.VN

1

=

9 x 2
18

=

9 x 3
27

=

9 x 4
36

=

9 x 5
45

=

9 x 6
54

=

9

=

x 7

9


Toán:

Bảng nhân 9

- Các em học thuộc
bảng nhân 9
- Chuẩn bò bài :
Luyện tập

TaiLieu.VN


CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO
VÀ CÁC EM HỌC SINH

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×