Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 24: Bảng nhân 9

09:15

TaiLieu.VN


Bµi cò:
Đọc bảng nhân 8

Tóm tắt :


GiảiCam:
bài toán
7 quả theo tóm tắt sau:
Bưởi:
35 quả
Số quả cam bằng một phần mấy số quả bưởi?
Bài giải :
Số quả bưởi gấp số quả cam một số lần là :
35 : 7 = 5 (lần)
Vậy số quả cam bằng
số quả bưởi
Đáp số :
1
5
1
5

TaiLieu.VN


Bài mới:

TaiLieu.VN


63

+9

9 được lấy 1 lần, ta viết:

++
9

9x1=9
9 được lấy 2 lần, ta có:
9 x 2 = 9 + 9 = 18
Vậy :


9 x 2 = 18

9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
Vậy :

9 x 3 = 27

Hai tÝch tiÕp liÒn nhau trong b¶ng nh©n 9 9 ®¬n vÞ
h¬n
kÐmtìm
nhau:
TaiLieu.VN
Muèn
tÝch liÒn sau TÝch liÒn tríc + 9

9x4=
9x5=

9
+9
36
4
5
5

9x6=
6
9x7= 4
9x8= 3
7
8
9x9= 2

9 x 10 =19
0


9x1= 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x10 = 90
TaiLieu.VN


M

TÝnh
nhÈm
:x 2 =18
9
36

Bµi 1 :
9 x4
=

9

9x1
=
27
9x3
=

TaiLieu.VN

Muốn tính nhẩm nhanh ta làm thế
nào?Muốn tính nhẩm nhanh ta dựa vào bảng nhân 9

9 x 5 =45 9 x 10 90
=
0
9 x7 =
63 9 x 8 =72
0 x9
9 x 6 =54 9 x 9 =81 =
0

9 sè
x0
= còng
nµo
sè 1 nh©n víi bÊt kú
b»ng chÝnh sè ®ã vµ ngîc l¹i
+ sè 0 nh©n víi bÊt kú sè nµo còn
b»ng 0 vµ ngîc l¹i


B

Bài 2: Tính
a) 9 x 6 + 17 = 54 + 17
= 71
9 x 3 x 2 = 27 x 2
= 54

TaiLieu.VN

b) 9 x 7 - 25 = 63 – 25
= 38
9 x 9 : 9 = 81 : 9
=9


Bài 3

V

Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao
nhiêu bạn ?
Tóm tắt:
9 bạn

Ba tổ:
? bạn

Bài giải
Lớp 3B có số bạn là:
9 x 3 = 27 (bạn)
Đáp số :27 (bạn)

TaiLieu.VN


V

Bµi 4:

9

18

Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

27

54
36 45

63

72

81

Em có nhận xét gì về dãy số vừa đếm?
Em có nhận xét về dãy số vừa đếm là:
số liền sau bằng số liền trước cộng thêm 9

09:15

TaiLieu.VN

90


Cuûng
coá:

Sẽ có 10 em tham gia chơi xì điện. Lần lượt
các em sẽ nêu một phép tính ( từ 1 đến 10) và
nêu nhanh kết quả phép tính đó. Nêu kết quả
đúng trong một phép tính sẽ được thưởng một
bông hoa màu đỏ. Các em hoàn thành trò chơi
này trong thời gian 30 giây
TaiLieu.VN


63

9x1=
9x1=9 9x2=
9 được lấy 2 lần, ta có: 9 x 3 =
9x4=
9 + 9 = 18
9x2=
Vậy :
9 x 2 = 18 9 x 5 =

9 được lấy 1 lần, ta viết:

9 được lấy 3 lần, ta có:
9 x 3 = 9 + 9 + 9 = 27
Vậy : 9 x 3 = 27

9
1
8
2

Bµi+ 91
Bµi 2
7
36 Bµi 3

4
9x6= 5
5
9 x 7 = 46
9x8= 3
7
8
9x9= 2

9
9 x 10 = 1
9 ®¬n vÞ
0

Hai tÝch tiÕp liÒn nhau trong b¶ng nh©n 9
h¬n
kÐmtìm
nhau:
TaiLieu.VN
Muèn
tÝch liÒn sau TÝch liÒn tríc + 9

Bµi 4


Dặn dò:
Về nhà các em
làm bài trong vở
bài tập
Chuẩn bị bài:
Luyện tập trang
64.

TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×