Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 26: Bảng chia 9

MÔN TOÁN
BÀI: BẢNG CHIA 9
(Tiết 67)

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Toán:

Kiểm tra bài cũ :
Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

744g…….754g
<
760g +240g………1kg
=
<
900g + 50g…….1kg

hptt://violet.vn/lieupq71

TaiLieu.VN

>, <, =


Toán

Bảng chia 9

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3
54
45
27
9
18
==81
36
72
x9x6
9999
45
1=8==
2
=63
90
9x9x9xx
x10
73
81
54
45
:::::9
999=
=== 9
6
5
27
3
90


36
72
10
4
63
9
=
7
1
18
9 :: 99 == 82
hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

9:9=
18 : 9 =
27 : 9 =
36 : 9 =
45 : 9 =
54 : 9 =
63 : 9 =
72 : 9 =
81 : 9 =
90 : 9 =

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Toán:
Bảng chia 9

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

9:9=

1

18 : 9 =

2

27 : 9 =

3

36 : 9 =

4

45 : 9 =

5

54 : 9 =

6

63 : 9 =

7

72 : 9 =

8

81 : 9 =

9

90 : 9 = 10


Toán:
Bảng chia 9

1

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3
9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Tính nhẩm:

18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

45 : 9 = 5
9:9= 1

72 : 9 = 8
90 : 9 = 10

54 : 9 = 6
36 : 9 = 4
81 : 9 = 9

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Toán:

Bảng chia 9

2
9 x 3 = 27
27 : 9 = 3
9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

Tính nhẩm:

9 x 5 = 45

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

45 : 9 = 5
45 : 5 = 9

54 : 9 = 6
54 : 6 = 9

9 x 7 = 63
63 : 9 = 7
63 : 7 = 9

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

9 x 6 = 54


Toán:

Bảng chia 9

3

Có 45kg gạo, chia đều vào 9
túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kilô-gam gạo ?

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3
9:9=1
18 : 9 = 2
23 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

Bài toán:

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Bài giải
Mỗi túi có số gạo là:

45 : 9 = 5 (kg)
Đáp số: 5kg gạo

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 9

4

Có 45kg chia vào các túi, mỗi
túi có 9kg. Hỏi có bao nhiêu túi
gạo ?

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3
9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

Bài toán:

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Bài giải

Số túi gạo là:
45 : 9 = 5 (túi)
Đáp số: 5 túi gạo

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Thứ ba ngày 4 tháng 12 năm 2012

Bảng chia 9

Toán

1

2
3

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Thứ tư ngày 4 tháng 12 năm 2012
Toán

Bảng chia 9

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 9

9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Trong các phép tính sau phép tính nào là đúng nhất?
a) : 81

b)

72 : 9 = 9

9
81
hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

c)

63 9
63 7
0


Toán

Bảng chia 9
9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Trong các phép tính sau phép tính nào là phép tính sai?

a)

9 x 7 = 63
63 : 9 = 7

b)

9 x 6 = 36
36 : 9
= 6

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

c)

9 x 8 = 72
72 : 9 = 8


Toán

Tiết: 67

Bảng chia 9

OÂâ phaàn
thöôûng

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN


Toán

Bảng chia 9

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3

9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

Kết quả nào sau đây là kết quả đúng ?

a) 36 : 9 = 3
b) 54 : 9 = 6
c) 72 : 9 = 7
hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10


Toán

Bảng chia 9

9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5

9 x 3 = 27
27 : 9 = 3

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Chọn câu trả lời nào là đúng nhất ?

a) 54 : 6 = 9
54 : 9 = 7

b)

81 : 9 = 8
81 : 8 = 9

hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VN

c) 63 : 9 = 7
63 : 7 = 9


hptt://violet.vn/lieupq71
TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×