Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 26: Bảng chia 9

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN LỚP 3

BẢNG CHIA 9

TaiLieu.VN


Toán
Kiểm tra bài cũ
Đọc thuộc lòng bảng nhân 9

TaiLieu.VN


9 x 2 = 18
18 : 9 = 2

9 x 3 = 27
27 : 9 = 39x1= 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

9:9= 1
18: 9 = 2
27: 9 = 3
36: 9 = 4
45: 9 = 5
54: 9 = 6
63: 9 = 7
72: 9 = 8
81: 9 = 9
90: 9 = 10


9 x 3 = 27
27 : 9 = 3

9:9= 1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 109 x 3 = 27
27 : 9 = 3

9:9=
18 : 9 =
27 : 9 =
36 : 9 =
45 : 9 =
54 : 9 =
63 : 9 =
72 : 9 =
81 : 9 =
90 : 9 =

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm

TaiLieu.VN

18 : 9 =

27 : 9 =

54 : 9 =

45 : 9 =

72 : 9 =

36 : 9 =

9:9 =

90 : 9 =

81 : 9 =


Luyện tập
Bài 1: Tính nhẩm
63 : 9 =
63 : 7 =
72 : 8 =
TaiLieu.VN


Bài 2: Tính nhẩm
9x5 =

9x6=

9x7=

45 : 9 =

54 : 9 =

63 : 9 =

45 : 5 =

54 : 6 =

63 : 7 =

TaiLieu.VN


Bài 2: Tính nhẩm
9x6=
54 : 9 =
54 : 6 =

 Từ phép nhân, khi ta lấy tích chia
cho thừa số này thì được thừa số kia.
TaiLieu.VN


Bài 3: Có 45 kg gạo,
chia đều vào 9 túi. Hỏi
mỗi túi có bao nhiêu
ki-lô-gam gạo?

TaiLieu.VN


3/ Tóm tắt:
45 kg gạo

9 túi : 45 kg gạo
1 túi : ? Kg gạo

? kg

Bài giải :
Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:
45 : 9 = 5 (kg)
Đáp số : 5 kg gạo


Bài 4: Có 45 kg gạo,
chia vào các túi, mỗi túi có
9 kg. Hỏi có bao nhiêu túi
gạo?
TaiLieu.VN


4/ Tóm tắt:

45 kg

9 kg : 1 túi gạo

9 kg

45 kg : ? túi gạo

? túi

Bài giải:
Số túi gạo có tất cả là :
45 : 9 = 5 (túi)
Đáp số: 5 túi gạo


Bài 3:

45 kg gạo

Bài 4:

45 kg

9 kg

? kg

? túi
Bài giải :

Bài giải:

Số ki-lô-gam
ki-lô-gam gạo
gạo trong mỗi
túi là:

Sốtúi
túigạo
gạo có tất cả là :

45 : 9 = 5 (kg)
Đáp số : 5 kg gạo
TaiLieu.VN

45 : 9 = 5 (túi)
túigạo
gạo
Đáp số: 5 túi


AY
U
Q
G
U
N

Ò
I
V
D


8
7

5

10

72 81

90
9

63
54
45

6

TaiLieu.VN

9

:9
36

4

18

27

3

1
2


TIẾT HỌC KẾT THÚC

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×