Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 26: Bảng chia 9

TaiLieu.VN


Toán

Kiểm tra bài:
- Đọc bảng nhân 9
- Đọc kết quả của bảng nhân 9.

9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90
TaiLieu.VN


Toán
BẢNG CHIA 9

1. Lập bảng chia 9:





9 x
27 :
TaiLieu.VN





3 = 27
9 =
3





27 : 9 = 3


9x1=9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90

TaiLieu.VN

9:9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8


81 : 9 = 9
90 : 9 = 10


Kiểm
tra
bài

Đây là dãy số
đếm thêm 9, bắt
đầu từ 9 đến 90.

9
18
27
36

:
:
:
:

9=
9=
9=
9=

1
2
3
4

Các phép chia
trong bảng chia 9
đều có dạng một số
chia cho 9

45 : 9 = 5

Nhận
Tìmxét
điểm
xét
Nhận
gì gì
về
Hãy
học
chung
về
các
của
bị
các
kết quảsố
của
thuộc
lòng
chia
phép
trong
chia
các phép chia
bảng
9?
trongchia
bảng
bảng
chia
9.
trong
bảng
chia99??
chia

TaiLieu.VN

54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
90 : 9 = 10

Kết quả chính là
số lần được lấy
của bảng nhân 9.


TaiLieu.VN

9:9=1

54 : 9 = 6

18 : 9 = 2

63 : 9 = 7

27 : 9 = 3

72 : 9 = 8

36 : 9 = 4

81 : 9 = 9

45 : 9 = 5

90 : 9 = 10


TaiLieu.VN

9:9=1

54 : 9 = 6

18 : 9 = 2

63 : 9 = 7

27 : 9 = 3

72 : 9 = 8

36 : 9 = 4

81 : 9 = 9

45 : 9 = 5

90 : 9 = 10


Toán
BẢNG CHIA 9
1. Lập bảng chia 9:
9:9=
18 : 9 =
27 : 9 =
36 : 9 =
45 : 9 =
TaiLieu.VN

54 : 9 =
63 : 9 =
72 : 9 =
81 : 9 =
90 : 9 =


Toán
BẢNG CHIA 9
1. Lập bảng chia 9:
2. Luyện tập:
Bài 1 : Tính nhẩm
18 : 9 = 2

27 : 9 = 3

54 : 9 = 6

45 : 9 = 5

72 : 9 = 8

36 : 9 = 4

9:9 = 1

90 : 9 = 10

81 : 9 = 9

TaiLieu.VN


Toán
BẢNG CHIA 9
1. Lập bảng chia 9:
2. Luyện tập:
Bài 1 : Tính nhẩm
Bài 2 : Tính nhẩm

9 x 5 = 45

9 x 6 = 54

9 x 7 = 63

45 : 9 = 5

54 : 9 = 6

63 : 9 = 7

45 : 5 = 9

54 : 6 = 9

63 : 7 = 7

TaiLieu.VN


Bài 3:

Có 45 kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có
bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài toán cho biết gì?

Có 45 kg gạo, chia đều vào 9
túi.

Bài toán hỏi gì?

Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kilô-gam gạo?

TaiLieu.VN


Bài 3:
Có 45 kg gạo, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi có bao
nhiêu ki-lô-gam gạo?

45 kg

Tóm tắt:
? kg

Bài giải:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:
45 : 9 = 5 (kg)
Đáp số: 5 kg gạo.
TaiLieu.VN


Bài 4:
Có 45 kg gạo chia vào các túi, mỗi túi có 9 kg.
Hỏi có bao nhiêu túi gạo?
Tóm tắt:
Mỗi túi:
9 kg
45 kg : ...........túi ?
Bài giải:
Có tất cả số túi gạo là:
45 : 9 = 5 ( túi )
Đáp số: 5 túi gạo.
TaiLieu.VN


Bài 4:

Bài 3:
Bài giải:
Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:
45 : 9 = 5 (kg)
Đáp số: 5 kg gạo.

TaiLieu.VN

Bài giải:
Có tất cả số túi gạo là:
45 : 9 = 5 ( túi )
Đáp số: 5 túi gạo.


AY
U
Q
G
U
N

Ò
I
V
D


8
7

5

10

72 81

90
9

63
54
45

6

TaiLieu.VN

9

:9
36

4

18

27

3

1
2


9 :9=1
18 : 9 = 2
27 : 9 = 3
36 : 9 = 4
45 : 9 = 5
54 : 9 = 6
63 : 9 = 7
72 : 9 = 8
81 : 9 = 9
TaiLieu.VN

90 : 9 = 10


Toán
BẢNG CHIA 9

- Học thuộc lòng bảng Chia 9.
- Làm bài tập ở vở bài tập toán.
- Chuẩn bị bài luyện tập trang 69.

TaiLieu.VN


GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT
THÚC. XIN CẢM ƠN CÁC THẦY,
CÔ GIÁO VÀ CÁC EM !

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×