Tải bản đầy đủ

Tờ trình về việc đề nghị cho hợp đồng lao động công việc có thời hạn

Trờng TH số 1 hồng thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...... /TTr- HT
Hồng Thủy, ngày 8 tháng 8 năm
2012

Tờ Trình
Về việc đề nghị cho hợp đồng lao động công việc có thời
hạn
Kính gửi : - ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy.
- Phòng Nội vụ huyện.
Căn cứ Luật Viên chức ban hành ngày 15/11/2010; Nghị định
số 29/2012/NĐ-CP ngày 2/4/2012 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên chức; Quyết định số
13/2012/QĐ-UBND ngày 4/7/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng
Bình và hớng dân của UBND huyện, trờng TH số 1 Hồng Thủy báo

cáo, đề nghị của UBND Huyện xem xét nội dung sau:
Thực hiện Quyết định số/QĐ-UBND ngày tháng năm
2012 của UBND huyện về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, trờng
TH số 1 Hồng Thủy đợc giao 23 biên chế; Hiện có 22 biên chế; Còn
thiếu 01 biên chế dự kiến đảm nhận công việc hợp đồng lao động
giảng dạy các môn đại trà.
Đối chiếu với các quy định có liên quan và nhu cầu cân đối,
bổ sung chức danh, vị trí, chuyên môn công tác. Trờng TH số 1
Hồng Thủy đề nghị UBND huyện cho hợp đồng công việc có thời
hạn đối với các chức danh sau:
1. Chức danh: Giáo viên đối với ông (bà): Trần Thị Bông
Sinh ngày: 10/9/1986
Trình độ chuyên môn: THSPTH
Thời điểm bắt đầu hợp đồng kể từ ngày: 10/8/2012
Thời điểm kết thúc hợp đồng: 31/5/2013
Kèm theo các loại giấy tờ, hồ sơ: Bản sao công chứng bằng tốt
nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy
khai sinh, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc làm,...
Kính đề nghị UBND huyện xem xét cho ý kiến.
Nơi nhận:

Hiệu trởng


- Nh trên;
- Lu VP.

Ngu
yễn Thị Cẩm

Trờng TH số 1 hồng thủy

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...... /TTr- HT
Hồng Thủy, ngày 8 tháng 8 năm
2012

Tờ Trình


Về việc đề nghị cho hợp đồng lao động công việc có thời
hạn
Dạy học 2 buổi/ ngày
Kính gửi : - ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy.
- Phòng Nội vụ huyện.
Căn cứ Luật Viên chức ban hành ngày 15/11/2010; Nghị định
số 29/2012/NĐ-CP ngày 2/4/2012 của Chính phủ quy định về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý Viên chức; Quyết định số
13/2012/QĐ-UBND ngày 4/7/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành quy định phân cấp về tuyển dụng, sử dụng và
quản lý Viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Quảng
Bình và hớng dân của UBND huyện, trờng TH số 1 Hồng Thủy báo
cáo, đề nghị của UBND Huyện xem xét nội dung sau:
Thực hiện Quyết định số/QĐ-UBND ngày tháng năm
2012 của UBND huyện về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp, trờng
TH số 1 Hồng Thủy đợc giao 04 giáo viên dự kiến đảm nhận công
việc hợp đồng lao động giảng dạy các môn đại trà 2 buổi/ ngày.
Trờng TH số 1 Hồng Thủy đề nghị UBND huyện cho hợp đồng
03 giáo viên đối với các chức danh sau:s
1. Chức danh: Giáo viên đối với ông (bà): Lê Thị Hiệp
Sinh ngày: 23/7/1985
Trình độ chuyên môn: CĐGDTH Họa
Thời điểm bắt đầu hợp đồng kể từ ngày: 20/8/2012
Thời điểm kết thúc hợp đồng: 20/5/2013


Kèm theo các loại giấy tờ, hồ sơ: Bản sao công chứng bằng tốt
nghiệp, bảng điểm,
chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy khai sinh, giấy khám
sức khỏe, sơ yếu lý lịch, chứng chỉ Đoàn- Đội, đơn xin việc làm,...
2. Chức danh: Giáo viên đối với ông (bà): Đào Thị Hồng Loan
Sinh ngày: 15/12/1988
Trình độ chuyên môn: CĐGDTH Họa
Thời điểm bắt đầu hợp đồng kể từ ngày: 20/8/2012
Thời điểm kết thúc hợp đồng: 20/5/2013
Kèm theo các loại giấy tờ, hồ sơ: Bản sao công chứng bằng tốt
nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy
khai sinh, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc làm,...
3. Chức danh: Giáo viên Thể dục đối với ông (bà): Lê Quốc
Trung
Sinh ngày: 10/2/1988
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Giáo dục thể chất- Giáo dục Quốc
phòng
Thời điểm bắt đầu hợp đồng kể từ ngày: 20/8/2012
Thời điểm kết thúc hợp đồng: 20/5/2013
Kèm theo các loại giấy tờ, hồ sơ: Bản sao công chứng bằng tốt
nghiệp, bảng điểm, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, giấy
khai sinh, giấy khám sức khỏe, sơ yếu lý lịch, đơn xin việc làm,...
Kính đề nghị UBND huyện xem xét cho ý kiến.
Nơi nhận:

Hiệu trởng

- Nh trên;
- Lu VP.

Ngu
yễn Thị Cẩm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×