Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 27: Chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số

TaiLieu.VN


KIỂM TRA BÀI CŨ
Tính:

TaiLieu.VN

48 4
4 12
08
8
0

84 2
8
42
04
4
0


66 6
6 11
06
6

36 3
3 12
06
6
0


BÀI MỚI
CHIA SỐ CÓ CÓ 2 CHỮ SỐ CHO SỐ
CÓ 1 CHỮ SỐ

TaiLieu.VN


1. Vớ dụ:
a) 72 : 3 = ?
72 3
6 24
12
12
0
Vậy: 72: 3 = 24

TaiLieu.VN

* 7 chia 3 bằng 2,viết 2
2 nhõn 3 bằng 6;7 trừ 6 bằng 1
* Hạ 2, được 12;12 chia 3 bằng 4,
4 nhân 3 bằng 12;12 trừ 12 bằng 0


1. Vớ dụ:
b) 65 : 2 = ?
65 2
6


32
05
4
1

* 6 chia 2 bằng 3, viết 3
3 nhõn 2 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0
* Hạ 5, 5 chia 2 bằng 2, viết 2
2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1

Vậy: 65 : 2 = 32 (dư 1)

TaiLieu.VN


Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
2. Thực hành:
Bài 1: Tính
a) 84 3

96 6

b) 68 6

97 3

TaiLieu.VN

90 5

59 5


Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
2. Thực hành:
Bài 1: Tính
a) 84 3
6 28
24
24
0

96 6
6 16
36
36
0

b) 68 6
6 11
08
6
2

97 3
9 32
07
6
1

TaiLieu.VN

90 5
5 18
40
40
0
59 5
5
11
09
5
4


Bài 2:

Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi 1/5 giờ có bao
nhiêu phút
Bài giải
Số phút của 1/5 giờ là:
60 : 5 = 12 (phút)
Đáp số: 12 phút

TaiLieu.VN


Bài 3: Có 31 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể

may được nhiều nhất là mấy bộ áo quần và còn thừa
mấy mét vải ?

Bài giải:
Ta có 31 : 3 = 10 (dư 1)
Như vậy có thể may được nhiều nhất là 10 bộ
quần áo và còn thừa 1 m vải
Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải

TaiLieu.VN


91 7
7 13
21
21
0 Đ
TaiLieu.VN

90 5
5 10
4
S

68 6
6 11
08
6
Đ
2


TẠM BIỆT-HẸN GẶP LẠI

TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×