Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 27: Chia số có 2 chữ số cho 1 số có 1 chữ số


BÀI CŨ
Tổ 2

936 3

305 5

Tổ 3

667 6


BÀI CŨ
Dãy 1
305 5

667 6

30


111
6
06
6
07
6
1

05
5
0

TaiLieu.VN

Dãy 2

61


Ví dụ 1:

560 : 8 = ?

Lần 1:  56 chia 8 được 7, viết 7
 7 nhân 8 bằng 56
 56 trừ 56 bằng 0
Lần 2:  Hạ 0
 0 chia 8 được 0, viết 0
 0 nhân 8 bằng 0

560 8
56 70
00
0
0

 0 trừ 0 bằng 0

Vậy: 560 : 8 = 70
Ở lần chia thứ hai khi số bị chia nhỏ hơn số chia thì


viết 0 ở thương theo lần chia đó.
TaiLieu.VN


Ví dụ 2:
Lần 1:

843 : 4 = ?
 8 chia 4 được 2, viết 2

4
84
 2 nhân 4 bằng 8
210
3
8
 8 trừ 8 bằng 0
Lần 2:  Hạ 4
04
 4 chia 4 được 1, viết 1
4
 1 nhân 4 bằng 4
03
 4 trừ 4 bằng 0
Lần 3:  Hạ 3
0
 3 chia 4 được 0, viết 0
3
 0 nhân 4 bằng 0
 3 trừ 0 bằng 3
Vậy 843 : 4 = 210 dư
Ở lần chia thứ3
ba khi số bị chia nhỏ hơn số chia thì viết
0 ở thương theo lần chia đó.

TaiLieu.VN


Ví dụ 1: 560 : 8 = ?

Ví dụ 2: 834 : 4 = ?
Lần 1:

Lần 1:  56 chia 8 được 7, viết 7
 7 nhân 8 bằng 56
 56 trừ 56 bằng 0
Lần 2:  Hạ 0
 0 chia 8 được 0, viết 0
 0 nhân 8 bằng 0
 0 trừ 0 bằng 0

8 chia 4 được 2, viết 2

560 8
56 70
00
0
0

 2 nhân 4 bằng 8
 8 trừ 8 bằng 0
Lần 2:  Hạ 4
4 chia 4 được 1, viết 1
1 nhân 4 bằng 4

843 4
8
21 0
04
4
03
0
3

4 trừ 4 bằng 0
Lần 3:  Hạ 3
3 chia 4 được 0, viết 0
 0 nhân 4 bằng 0
 3 trừ 0 bằng 3

Khi thực hiện phép chia số có ba chữ số cho số có m ột chữ số, Ở lần chia
thứ 2 và lần chia thứ 3, nếu số bị chia bé hơn số chia thì viết 0 ở thương
theo lần chia đó
TaiLieu.VN


Ví dụ 1:

Bài 1: 350

560
56

8
70

00
0
0

7

35 50
00
0
0
350:7=50

Ví dụ 2:

843

4
0

21

8
04
4
03
0
3

TaiLieu.VN

480 8
48
60
00
0
0
480 : 8 = 60

361 3

725 6

3
120
06
6
01
0
1

6
120
12
12
05
0
5

361 :3=120 dư 1

725:6=120 dư 5


Bài 2:
Một năm có 365 ngày, mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm đó gồm
bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?
Tóm tắt
Một năm :

365 ngày

Mỗi tuần :

7 ngày

Năm đó có :

…tuần…ngày?

Bài giải
Thực hiện phép chia ta có:
365 : 7 = 52 (dư 1)
Vậy năm đó có 52 tuần lễ và 1 ngày
Đáp số: 52 tuần lễ và 1 ngày

Lưu ý: Trong phép chia có dư:
- Số dư bao giờ cũng bé hơn số chia.
- Số dư
lớn nhất bé hơn số chia 1 đơn vị.
TaiLieu.VN


Bài 3: “Ai

đúng, ai sai”

Khi thực hiện phép chia 420 : 4, ba bạn Mai, Lan, Hoa đã thực hiện
như sau:
Mai

Hoa

Lan

420 4

420 4

420 4

4

4

4

10

02

S

15

020

0

20

2

0

S

105

02
0
20
20

420:4 =10dư 2

420:4 =15

0
420:4 =105

Bạn nào thực hiện đúng, bạn nào thực hiện sai?
TaiLieu.VN

Đ


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×