Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu tri thức bản địa và đề xuất mô hình sinh kế bền vững tỉnh bến tre

Trường đại học bách khoa tp. Hồ chí minh
khoa kỹ thuật địa chất và dầu khí

BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT
Đề tài:

TÌM HIỂU TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SINH KẾ BỀN VỮNG TỈNH
BẾN TRE
CBHD: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân
SVTH:


NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Mở đầu
Tài liệu tham
khảo

Mục tiêu, nội
dung đề tài


NỘI

Kết luận

DUNG

Sơ lược về
đơn vị thực
tập

Nội dung và kết
quả công việc đã

Sơ lược về

thực hiện

CBHD
2


NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Mở đầu
Tài liệu tham
khảo

Mục tiêu, nội
dung đề tài

NỘI

Kết luận

DUNG

Sơ lược về
đơn vị thực
tập


Nội dung và kết
quả công việc đã

Sơ lược về

thực hiện

CBHD
3


MỞ ĐẦU

 Tình trạng hạn mặn nói riêng đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sinh kế của người
nông dân Bến Tre.

 Do đó, em lựa chọn đề tài “Tìm hiểu tri thức bản địa và đề xuất mô hình sinh kế bền vững tỉnh Bến
Tre” để nghiên cứu, nhằm giúp đỡ người nông dân tìm ra mô hình sinh kế thích ứng được với hạn mặn, từ
đó gia tăng năng suất canh tác, phát triển kinh tế, có được đời sống tốt hơn.

4


NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Mở đầu
Tài liệu tham
khảo

Mục tiêu, nội
dung đề tài

NỘI

Kết luận

DUNG

Sơ lược về
đơn vị thực
tập

Nội dung và kết
quả công việc đã

Sơ lược về

thực hiện

CBHD
5


MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Mục tiêu

 Tìm hiểu các mô hình sinh kế nông nghiệp tại tỉnh Bến Tre.
 Đánh giá tính bền vững của mô hình sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại tỉnh
Bến Tre.
Nội dung

 Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về mô hình sinh kế bền vững.
 Điều tra khảo sát một số mô hình sinh kế tại tỉnh Bến Tre.
 Thu thập, xử lý, phân tích thông tin.

6


SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
Tên đơn vị: Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu. Với tên tiếng anh là Center of water management and
climate change (viết tắt WACC).
Trụ sở trung tâm đặt tại: số 1, đường Trục Chính 6, khu đô thị đại học Quốc gia, khu phố 6, phường Linh
Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Đại diện:

PGS.TS Châu Nguyễn Xuân Quang
Chức vụ: Giám đốc

Trung tâm đang thực hiện dự án: “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích ứng hạn mặn
vùng Tây Nam Bộ, nghiên cứu trường hợp điển hình tại tỉnh Bến Tre”

7


SƠ LƯỢC VỀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Họ và tên: PGS.TS Nguyễn Hồng Quân

Chức danh khoa học: Giảng viên cao cấp.

Chức vụ: Trưởng phòng / Phó giám đốc Trung tâm.

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu, ĐHQG Hồ Chí Minh.

8


NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Mở đầu
Tài liệu tham
khảo

Mục tiêu, nội
dung đề tài

NỘI

Kết luận

DUNG

Sơ lược về
đơn vị thực
tập

Nội dung và kết
quả công việc đã

Sơ lược về

thực hiện

CBHD
9


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Nhật ký thực tập

Thời gian

Công việc thực hiện

08/5/2018

Trình diện đơn vị thực tập

25/6 - 16/6

Tìm hiểu về dự án Trung tâm đang thực hiện
Tập huấn bảng hỏi cho khảo sát đợt 1

16/6 – 18/6

Khảo sát tại Bến Tre đợt 1

19/6 – 22/6

Vẽ biểu đồ thống kê số liệu cấp huyện Bến Tre
Phân loại tài liệu

23/6 – 12/8

Nhập số liệu đợt 1
Tập huấn bảng hỏi cho khảo sát đợt 2

13/8 – 17/8

Khảo sát tại Bến Tre đợt 2
10


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
Tìm hiểu lý thuyết về mô hình sinh kế bền vữngSinh kế là khả năng, nguồn lực (vật chất và phi vật chất) và các hoạt động cần thiết làm phương tiện sống
của con người.Sinh kế trở nên bền vững khi nó ứng phó được với các tác động ngắn hạn và thích nghi được các ảnh
hưởng dài hạn hoặc có khả năng phục hồi, duy trì, tăng cường khả năng và nguồn lực trong hiện tại và
tương lai mà không làm tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên.Các mô hình sinh kế được khảo sát và đánh giá là mô hình Tôm – rừng, Dừa, Tôm – dừa, Bưởi, Chôm
chôm, Rau màu, Tôm – lúa.

11


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Khảo sát một số mô hình sinh kế tại Bến Tre

Hình 1: Phỏng vấn nông hộ ở tỉnh Bến Tre 1
(Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân, 2018)
12


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Khảo sát một số mô hình sinh kế tại Bến Tre

Hình 2: Phỏng vấn nông hộ ở tỉnh Bến Tre 2
(Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân, 2018)
13


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Khảo sát một số mô hình sinh kế tại Bến Tre

Hình 3: Phỏng vấn nông hộ ở tỉnh Bến Tre 3
(Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân, 2018)
14


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Khảo sát một số mô hình sinh kế tại Bến Tre

Hình 4: Phỏng vấn nông hộ ở tỉnh Bến Tre 4
(Phạm Đặng Mạnh Hồng Luân, 2018)
15


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Vẽ biểu đồ thống kê số liệu cấp huyện tỉnh Bến Tre

Hình 5: Số liệu và biểu đồ thể hiện diện tích lúa Đông Xuân năm 2017

16


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Vẽ biểu đồ thống kê số liệu cấp huyện tỉnh Bến Tre

#

Hình 6: Số liệu và biểu đồ thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2017

17


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Kết quả nhập số liệu đợt 1

Hình 7: Số liệu mô hình Tôm – rừng phần Vốn sinh kế

18


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Kết quả nhập số liệu đợt 1

Hình 8 : Số liệu mô hình Tôm – rừng phần Chống chịu mặn
19


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Kết quả nhập số liệu đợt 1

Hình 9: Số liệu mô hình Tôm – rừng phần
Rủi ro

20


NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

Kết quả nhập số liệu đợt 1

Hình 10: Số liệu mô hình Tôm – rừng phần Chuyển đổi

21


NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Mở đầu
Tài liệu tham
khảo

Mục tiêu, nội
dung đề tài

NỘI

Kết luận

DUNG

Sơ lược về
đơn vị thực
tập

Nội dung và kết
quả công việc đã

Sơ lược về

thực hiện

CBHD
22


KẾT LUẬN

Qua quá trình thực tập tại Trung tâm em đã rút ra được một số điều sau:
 Về kiến thức.
 Về kỹ năng.
 Về thế mạnh, nhược điểm của bản thân.

23


TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu (2014), Thuyết minh đề tài nghiên cứu ứng dụng và phát triển

công nghệ cấp quốc gia.

[2] Trung tâm quản lý nước và biến đổi khí hậu (2018), http://wacc.edu.vn/vi/

24


NỘI DUNG BÀI BÁO CÁO

Mở đầu
Tài liệu tham
khảo

Mục tiêu, nội
dung đề tài

NỘI

Kết luận

DUNG

Sơ lược về
đơn vị thực
tập

Nội dung và kết
quả công việc đã

Sơ lược về

thực hiện

CBHD
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×