Tải bản đầy đủ

Đăng kí đơn vị văn hoá THCS hong thuy

PHÒNG GD - ĐT LỆ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HỒNG THỦY

Độc lập - Tự dó - Hạnh phúc

Số: 33/BC-TrH

Hồng Thủy, ngày 08 tháng 4 năm 2013

ĐĂNG KÝ ĐƠN VỊ VĂN HÓA
NĂM: 2013

TT

Trường

Đạt chuẩn
quốc gia

năm

1

THCS Hồng Thủy

2011

Đạt CQVH
lần đầu
năm

Đăng ký
công nhận
năm 2013

2008

Đơn vị đạt
chuẩn VH

HIỆU TRƯỞNG

Võ Thành Đồng

Ghi
chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×