Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 31: Làm quen với biểu thức

TaiLieu.VN


TaiLieu.VN


TOÁN: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC

Ví dụ về biểu thức

 biểu thức 126 cộng 51
126 + 51 Là
61 - 11
13 x 3
84 : 4
125 +10 - 4
45 : 5 + 7

TaiLieu.VNTOÁN: LÀM QUEN VỚI BIỂU THỨC

Giá trị biểu thức

126 + 51= 177
61 – 11= 50
13 x 3 = 39
84 : 4 = 21
125 +10 – 4 = 131
45 : 5 + 7 = 16

TaiLieu.VN

Giá trị của biểu thức 126 + 51 là 177

Giá trị của biểu thức 125 + 10 - 4 là 131


Bài 1: Tìm giá trị của mỗi biểu thức sau ( theo mẫu)
Mẫu: 284 + 10 = 294
Giá trị của biểu thức 284 + 10 là 294

TaiLieu.VN


Bài 2: Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

a) 52 + 23

b) 84 - 32

150

52

d) 86 : 2

TaiLieu.VN

75

e) 120 x 3

c) 169 - 20 + 1
53

43

360

g) 45 + 5 + 3


TaiLieu.VN


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×