Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 3 chương 2 bài 31: Làm quen với biểu thức

TaiLieu.VN


 Đặt tính rồi tính :
a) 684 :
6
684 6
08 114
24
0

TaiLieu.VN

b) 635 :
9
635 9
05 70
5


ToánLàm quen với biểu

thức
:
1) Ví dụ về
biểu thức
: ; thức
 biểu
biểu
; là
; 126;
126 +
thức.
cộng
51.


biểu
biểu
thức
62
;
;


các
51
62
thức.
trừ
11. biểu
 biểu
thức
13
thức.
-11
13 x
nhân
3.thức 84

biểu
3


84 :

các
chia
4. thức 125

biểu
4 + 10 biểu thức.
125
cộng
10
trừ 45
4. chia
 biểu
thức
- 45
4 :5+
5 cộng 7.

7

TaiLieu.VN


Laøm quen vôùi bieåu
thöùc
 Biểu thức là một dãy các số, dấu
Phép tính viết xen kẽ với nhau.
* Nói dễ hiểu hơn thì biểu thức
Chính là các phép tính mà lâu nay
ta đã được học
TaiLieu.VN


2) Giaự trũ cuỷa
bieồu thửực :
126
+
17
Giaự trũ ?
cuỷa bieồu thửực
51
=
7
126
+
51
laứ
177.
51
62 -11
Giaự trũ cuỷa bieồu thửực 62
=
-13
11xlaứ
51.
39cuỷa bieồu thửực 13
Giaự 3
trũ
=
x 3 laứ 39.
84
:
4
21
Giaự trũ cuỷa bieồu thửực
=
84 : 4 laứ 21.
125
10cuỷa
4
13 bieồu thửực 125
Giaự+trũ
=
1
+
10
4
laứ
131.
45 : 5trũ
+ cuỷa
16
Giaự
bieồu thửực
7=

TaiLieu.VN


Tìm giá trò của mỗi biểu
Bài1
thức sau (theo mẫu):

Mẫ 284 +
29
Giá
trò
của
biểu
thức
u:
10
=
4
284 + 10 là 294.

a) 125 + 14
Giá trò của biểu thức
18 =
3
125 + 18 là 143.
b) 161 - 150
11
Giá trò của biểu thức
=
161 - 150 là 11.
c) 21trò
x của
84
Giá
biểu thức 21
4=
x 4 là 84.
d) 48 : 24
Giá trò của biểu thức
2=
48 : 2 là 24.

TaiLieu.VN


Giá trị của biểu thức là gì?
Giá

trị của biểu thức là
kết quả của các phép tính

TaiLieu.VN


Baøi 2:

Mỗi biểu thức sau có giá trị là số nào?

52 + 23

150

86 : 2
TaiLieu.VN

84 - 32

75

52

53

120 x 3

169 -20 + 1

43

360

45 + 5 + 3


Thỳ 2 ngy 17 thỏng 12 nm 2012
Toỏn
Laứm quen vụựi bieồu
thửực

Biu thc l gỡ ?

TaiLieu.VN


Laøm quen vôùi bieåu
thöùc
 Biểu thức là một dãy các số, dấu
Phép tính viết xen kẽ với nhau.

TaiLieu.VN


Trò chơi

TaiLieu.VN


Chọn giá trị đúng của biểu thức sau:
45 + 15

A. 50

TaiLieu.VN

B. 55

C. 60
C.
60

D. 65


Chọn giá trị đúng của biểu thức sau:
130 x 3

A.370

TaiLieu.VN

B.390
B.
390

C. 393 D.360


Chọn giá trị đúng của biểu thức sau:
240 x 2 + 25

A. 490

TaiLieu.VN

B.500

C. 505 D. 510
C.505


TaiLieu.VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×